PUC COBRAR L'ATUR SI EM REDUEIXEN LA JORNADA DE TREBALL?

Tindrà dret a la desocupació sempre que, per decisió empresarial o per resolució judicial en un procediment concursal, vegi reduïda la seva jornada ordinària de treball.

La reducció de la jornada ha de ser temporal i estar compresa entre un 10 i un 70 % de la jornada diària, setmanal, mensual o anual, i sempre que el salari es redueixi de forma similar, i sigui deguda a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o es produeixi per causes de força major, en aquest cas serà necessària l'autorització de l'Autoritat Laboral.

No tindrà dret si la reducció de jornada és definitiva o dura tot el període que resti del contracte de treball.

Si li redueixen la jornada de treball i està d'acord, no podrà percebre la prestació per desocupació perquè la reducció de la jornada seria acceptada per vostè com una modificació de les condicions de treball del seu contracte.