TINC 52 ANYS I COBRAMENT EL SUBSIDI EXTRAORDINARI DE DESOCUPACIÓ (SIGUEU) O LA RAI PUC COBRAR EL SUBSIDI PER A MAJORS D'ANUS?. 52

Podrà accedir al subsidi per a majors de cinquanta-dos anys si acredita les cotitzacions exigides per a això, sempre que anteriorment hagi percebut un altre subsidi diferent del SIGUEU i que, des de llavors, hagi mantingut la inscripció  com a demandant d'ocupació de manera ininterrompuda, o amb interrupcions inferiors a 90 dies naturals o que es deguin a la realització d'activitat. Per presentar la seva sol·licitud haurà de demanar cita prèvia.