APORTO EL LLIBRE DE FAMÍLIA PER ACREDITAR LA MEVA UNITAT FAMILIAR?

Per comprovar les persones que formen la seva unitat familiar, ha d'aportar el Llibre de Família complet, en el qual constin el seu cònjuge i els seus fills o filles amb les seves dates de naixement.

En el cas de pèrdua o que li resulti impossible presentar aquest document per qualsevol altra causa, se li sol·licitarà un duplicat, o si escau, els certificats literals de matrimoni i de fills i filles, expedits pel Registre Civil. 

Si el seu cònjuge o filles i fills resideixen a qualsevol altre país, haurà de presentar (amb traducció oficial si fos necessari) el Llibre de Família (o document equivalent), o certificació expedida per l'organisme competent del país de residència, en el qual consti postil·la o legalització consular, si escau, amb traducció per organisme oficial.

Entre aquestes certificacions, s'inclou la certificació consular o de l'ambaixada del país on resideixin els seus familiars situada a Espanya, o certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya situada al país de residència dels seus familiars, on constin les dades del seu cònjuge i fills i filles, dates de naixement, i si escau, discapacitat.