TENGO QUE IR PERSONALMENTE A SOLICITAR EL PARO O SUBSIDIO? TENGO QUE PEDIR CITA PREVIA?

Sol·licitar una prestació per desocupació és una obligació personal. Pot sol·licitar-la a través de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.

También puede presentar la solicitud presencialmente en la oficina de prestaciones que le corresponda según su domicilio, previa petición de cita a través de Internet o llamando por teléfono.

Per formular la sol·licitud per mitjà de representant, haurà d'acreditar tal representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o mitjançant la seva declaració en compareixença personal.

La legislació de procediment administratiu permet també presentar la sol·licitud en els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de la seva Comunitat Autònoma, a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local, en les oficines de correus, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, o en qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

Ha de tenir en compte que per poder cobrar una prestació per desocupació, és necessari estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació. Per inscriure's, ha d'acudir personalment a l'oficina d'ocupació de la Comunitat Autònoma o de Ceuta o Melilla que li correspongui segons el seu domicili.