DRET D'OPCIÓ

Si la persona treballadora cobra una prestació per desocupació  i comença a treballar per compte d'altri almenys 360 dies, la prestació s'extingeix. Però en quedar de nou en situació legal de desocupació, si s'aprova una nova prestació, sense haver esgotat l'anterior, podrà triar entre continuar amb el cobrament de la prestació antiga (pel període que li restava i les bases, percentatge i topalls que li corresponien) o percebre la prestació que han originat les noves cotitzacions des que es va suspendre la prestació anterior. El termini per triar, per escrit, és 10 de dies des que s'aprova la nova prestació.

Si la persona treballadora tria la prestació anterior, les cotitzacions que van donar lloc a la nova prestació que no ha triat, no podran tenir-se en compte per aprovar una prestació posterior.

Si la persona treballadora és fixa discontínua podrà triar també, si no ha extingit la prestació per desocupació anterior, entre continuar amb aquesta prestació o percebre una nova, si justifica un període d'ocupació cotitzada de, almenys, 360 dies i compleix amb la resta de requisits. En aquest cas, si tria continuar amb la prestació anterior que tenia interrompuda, les cotitzacions que haguessin donat lloc a la nova prestació (que no ha triat) sí podran tenir-se en compte per al reconeixement d'una altra posterior.

Si la persona treballadora està cobrant la prestació per desocupació i no l'ha esgotat,  i comença a treballar per compte propi, si després cessa en aquest treball i té dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar per percebre aquesta prestació o continuar amb la prestació per desocupació que no havia esgotat. Si tria la prestació que no havia esgotat, les cotitzacions que haguessin donat lloc a la prestació per cessament d'activitat que no ha triat, no es tindran en compte per aprovar una prestació posterior.