DESITJO TORNAR AL MEU PAÍS

Si vostè és una persona estrangera no comunitària i vol tornar al seu país, conegui quins són els requisits i la informació necessaris per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació deu:

  • Ser nacional d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social (Andorra, Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, Estats Units, Federació Russa, Filipines, Japó, el Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, El Salvador, República de Corea, República de Cap Verd i República Popular Xina), i tenir residència legal a Espanya.
  • Queden excloses les persones nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, persones apàtrides i els qui tinguin doble nacionalitat, quan una d'elles sigui la d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra sigui l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.
  • Estar en desocupació i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
  • Tenir reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
  • Assumir el compromís de retornar al seu país d'origen, si escau, en companyia de les persones de la seva família reagrupades que no tinguin autorització de residència independent, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el compromís de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
  • No estar afectat o afectada per algun dels supòsits de prohibició de sortida del territori nacional prevists en la legislació d'estrangeria.

 

Puc tornar a Espanya en el futur?

No podrà tornar a Espanya fins que no passi el període de compromís de no tornada de tres anys, i sempre que prèviament sol·liciti de nou les autoritzacions de treball i de residència a Espanya. En cap cas podrà tornar abans de la fi d'aquest període per residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional, fins i tot encara que volgués retornar les quantitats que hagi percebut com a abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació per a la tornada voluntària al seu país d'origen.

Una vegada que tingui aprovat el dret d'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació, passats trenta dies naturals des de la data del primer pagament i sense necessitat d'un altre procediment administratiu, les autoritzacions de residència de les quals vostè sigui titular quedaran extingides.

Transcorregut el període de tres anys des de la seva sortida d'Espanya, tindrà un dret preferent per incorporar-se al contingent de persones treballadores estrangeres no comunitàries, sempre que justifiqui els requisits exigits en la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si vostè era resident temporal a Espanya i decideix tornar legalment en acabar el termini del compromís de no tornada de tres anys, la seva situació de residència continuarà a l'efecte de completar el període que li faltés per obtenir, si escau, la residència permanent. El període d'absència fora d'Espanya no es tindrà en compte per obtenir el permís de residència permanent.

Si tenia residència permanent a Espanya i torna després de finalitzar el termini de compromís de no tornada de tres anys, podrà recuperar la seva condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.

 

 

 

Podrà rebre l'import anticipat i acumulat corresponent als dies de la prestació per desocupació de nivell contributiu que li corresponguin o que li restin per percebre al moment de la sol·licitud de l'abonament.

Percebrà l'import en dos terminis:

  • El % 40 de l'import a Espanya, una vegada aprovat l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva..
  • El % 60 de l'import restant al seu país d'origen, transcorregut el termini de 30 dies naturals des de la data del primer pagament abonat a Espanya i en el termini màxim de 90 dies des d'aquell.

Per rebre aquest abonament, haurà de presentar-se en la representació diplomàtica o consular espanyola al seu país d'origen per acreditar la seva tornada al mateix. En aquest moment haurà de lliurar la Targeta d'Identitat d'Estranger/a de la qual és titular.

Una vegada que vostè s'hagi presentat davant la representació diplomàtica o consular,  i se li hagi comunicat aquest fet al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per la Direcció general d'Assumptes i Assistència Consulars del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, el SEPE realitzarà el segon pagament.

El pagament s'efectuarà al seu país d'origen, mitjançant xec nominatiu o a través de transferència bancària, en euros o, si escau, en la moneda en la qual la Tresoreria General de la Seguretat Social efectuï el pagament de les prestacions en aquest país.

No s'admetrà la renúncia a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació una vegada fet efectiu el primer pagament.

Es complementarà l'abonament acumulat i anticipat de la prestació per desocupació amb un programa d'ajudes complementàries que gestiona el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a través de la Secretaria General d'Immigració i Emigració, Direcció general de Migracions. Si desitja informació addicional sobre aquestes ajudes pot consultar la pàgina web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.  

 

 

 

Per poder accedir a l'abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació haurà de presentar la següent documentació:

 

 

Podrà presentar la sol·licitud en el cas que tingui dret a accedir o a reprendre la prestació per desocupació de nivell contributiu o mentre l'està percebent, a través de:

La sol·licitud de l'abonament acumulat i anticipat és independent de la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació (alta inicial o represa), encara que es poden presentar ambdues alhora. No obstant això, també podrà sol·licitar l'abonament acumulat i anticipat a qualsevol moment posterior a la sol·licitud de la prestació contributiva, mentre l'estigui percebent. No és necessari que li quedi un mínim de dies o mesos per percebre d'aquesta prestació.

Així mateix, en la sol·licitud, ha de fer constar les dades relatives a l'abonament: el domicili al país d'origen si ha triat el xec com a modalitat de pagament, i les dades bancàries del número de compte de la qual sigui titular en el cas d'haver triat la transferència.

Pot obtenir més informació en els telèfons d'atenció a la ciutadania .