PERSONES EMIGRANTS RETORNADES MAJORS D'ANYS. 52

Aquest subsidi per desocupació garanteix la protecció a les persones treballadores aturades emigrants retornades majors de 52 anys.

 • Ser persona aturada, inscrita com a demandant d'ocupació, romandre inscrit o inscrita durant un mes i subscriure el  Compromís d'Activitat.  La inscripció haurà de mantenir-la durant tot el període de durada del subsidi.   
 • No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tingués acumulades en els sis anys anteriors a la seva sortida d'Espanya.
 • Ser persona treballadora emigrant retornada de països no pertanyents a l'Espai  Econòmic Europeu, ni Austràlia o Suïssa.
 • Complir tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el Sistema de la Seguretat Social espanyola.
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim d'anys 6 al llarg de la seva vida laboral.
 • Haver treballat com a mínim 12 mesos en els últims 6 anys des de la seva última sortida d'Espanya, en països no pertanyents a l'Espai  Econòmic Europeu,  Austràlia o Suïssa.
 • Mancar de  rendes pròpies de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.  (Quanties per aquest any). Les rendes es computaran pel seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedeixi d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, es computarà per la diferència entre els ingressos i despeses necessàries per a la seva obtenció. Els guanys patrimonials es computaran per la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Tenir complerta l'edat 52 d'anys al moment de poder accedir al subsidi d'emigrant retornat o retornada, o complir-la durant la percepció del mateix.
 • Les cotitzacions efectuades en altres països es tenen en compte per percebre aquest subsidi sol si han estat efectuades en països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o amb els quals existeixi conveni de totalización de períodes per a la protecció per desocupació, tant si els períodes són posteriors a l'entrada en vigor dels convenis, com si són anteriors.

La durada serà fins que la persona treballadora aconsegueixi l'edat per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en Sistema de Seguretat Social espanyola.

La quantia mensual serà igual a el 80 % de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent. (Quanties per aquest any) .

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà la cotització a la Seguretat Social corresponent a la jubilació. La base de cotització serà el % 125 del topall mínim de cotització vigent a cada moment.

Podrà subscriure amb la Seguretat Social un Conveni Especial per complementar la cotització per a jubilació.

El pagament del subsidi per desocupació es realitzarà, excepte excepcions , mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

Model oficial de sol·licitud.

 • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.

Certificat d'emigrant retornat/retornada expedit per les Àrees Funcionals o Dependències de Treball i Immigració de les Delegacions o Subdelegacions del Govern, com a document acreditatiu del període treballat a l'estranger i de la data de tornada.

Si l'hi demanen en l'oficina d'ocupació, haurà de lliurar un justificant de rendes.

Quan la persona treballadora torna a Espanya disposa d'un mes per inscriure's com a demandant d'ocupació i a partir d'aquesta inscripció és necessari que romangui un mes inscrita, sense rebutjar oferta d'ocupació adequada ni negar-se a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. Una vegada transcorregut el mes, s'obre un termini de 15 dies per sol·licitar l'ajuda. Si durant aquest període té compliments o compleix els 52 anys d'edat se li aprovarà el subsidi de major d'anys. 52 Si encara no té complerta la citada edat se li aprovarà el subsidi d'emigrant retornat/retornada que es convertirà en el de major d'anys 52 al moment del compliment d'aquesta edat.

La sol·licitud es podrà presentar a través de:

 • La seu electrònica del SEPE
 • En l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia a la seu electrònica del SEPE.
 • En qualsevol oficina de registre públic
 • Per correu administratiu.

Pot obtenir més informació en el telèfon d'atenció a la ciutadania.