A QUI VA DIRIGIDA GARANTIA JUVENIL?

Garantia Juvenil està dirigida a joves en cerca d'ocupació que no es trobin en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliena, i vulguin aconseguir la seva inserció plena al mercat laboral.

Els joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els següents requisits:

  • Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio español  que habilite para trabajar.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
  • Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar una declaració  expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació, bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d'ocupació.

A través dels següents vincles podràs gestionar per complet si ho desitges la teva sol·licitud d'inscripció:

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE