PROTECCIÓ DE DADES GARANTIA JUVENIL - INFORMACIÓ ADDICIONAL

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 • Identitat del Responsable: Sistema Nacional de Garantia Juvenil – Servei Públic d'Ocupació Estatal (SNGJ – SEPE)
 • Domicilio : Calle Condesa de Venadito, 9 , 28027 – Madrid .
 • Telèfon de contacte: 060
 • Adreça electrònica: info.garantiajuvenil@sepe.es

 ¿AMB QUE FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

Les dades que ens has facilitat en inscriure't en  el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (d'ara endavant, SNGJ) seran tractats amb les següents finalitats:

 • Gestionar el procés d'alta en el SNGJ. Atorgar, mantenir, suspendre o revocar l'alta, així com gestionar el seguiment del procés.
 • Comptar amb un perfil bàsic de cada jove registrat, que podrà ser complementat per les entitats col·laboradores (Article 88 de la Llei 18 / 2014 ), conforme a l'avaluació dels atributs definits a nivell de cada acció o mesura del Catàleg únic d'actuacions desenvolupat en el Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil. Així mateix, t'informem que sobre la base d'aquest possible perfil es prenguessin decisions automatitzades.
 • Facilitar als subjectes contemplats en les lletres a), b), c) i d) de l'article 88 de la Llei 18 / 2014 com a ens que desenvoluparan l'atenció als usuaris beneficiaris del SNGJ, la informació necessària per a l'elaboració dels itineraris i la comprovació del compliment dels requisits exigibles de conformitat al contingut de les convocatòries i de les accions que puguin desenvolupar. Tot això perquè els joves inscrits puguin rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenenta o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats, a través de la implantació d'un Sistema de Garantia Juvenil.
 • Enviament de campanyes de comunicació de difusió de programes educatius, formatius i d'ocupació en el marc del SNGJ, sempre que ho haguessis acceptat expressament a través de la casella habilitada a aquest efecte.
 • Permetre el seguiment i l'avaluació de les actuacions efectuades en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Garantir que les accions i mesures desenvolupades a l'empara de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, així com dels Programes Operatius del Fons Social Europeu que puguin desenvolupar-se per a la instrumentació de la Garantia Juvenil, siguin aplicades de forma exclusiva als subjectes inscrits en el SNGJ.

¿COM ÉS LA LEGITIMACIÓ AMB la qual TRACTEM LES TEVES DADES?

La base legal per al tractament de les teves dades és:

 • El compliment d'una obligació legal: Capítol I del Títol IV de la Llei 18 / 2014 , de 15 de octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència que regula el règim general del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya i el procediment d'atenció als beneficiaris del mateix establint noves mesures de suport a la formació i a la contractació per al col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació.
 • El consentimiento del interesado en caso de que aceptes la recepción de campañas de comunicación de difusión de programas educativos, formativos y de empleo en el marco del programa.

DRET A RETIRAR EL TEU CONSENTIMENT

A qualsevol moment pots retirar el teu consentiment per al tractament de les teves dades, en aquest cas ens veurem obligats a procedir a la teva baixa d'ofici del Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en perdre la finalitat de la inscripció en si mateixa.

¿Al fet que DESTINATARIS ES COMUNIQUESSIN LES TEVES DADES?

Les teves Dades personals podran ser cedits, per a la comprovació de la veracitat de la informació, a les següents entitats/organismes (Article 111 . 1 .g) de la Llei 18 / 2014 , de 15 de octubre):

a)  Les entitats col·laboradores de les accions que formen part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

 • L'Administració General de l'Estat, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de les mateixes, cadascuna en l'àmbit de les seves competències.
 • Les Administracions de les comunitats autònomes, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de les mateixes, cadascuna en l'àmbit de les seves competències.
 • Les entitats que integren l'Administració Local, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de les mateixes, cadascuna en l'àmbit de les seves competències.
 • Els interlocutors socials i entitats que actuïn en l'àmbit privat.

b) La Direcció general de la Policia.

c) La Tresoreria General de la Seguretat Social.

 ¿QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

La baixa en el SNGJ es produirà d'ofici transcorreguts quatre mesos des que un usuari inscrit compleixi l'edat límit. Els usuaris inscrits en el SNGJ no seran donats de baixa mentre estiguin rebent algunes de les mesures o accions previstes en l'article 106 de la Llei 18 / 2014 , sempre que haguessin estat prèviament consignades en el sistema conforme a les obligacions establertes en l'article 100 de la mateixa.
No obstant l'anterior, les dades podran seguir conservant-se per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació aplicable.

¿CUALES SÓN ELS TEUS DRETS?

Tindràs dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concerneixen o no. En relació amb les teves dades personals tens dret a: Accedir als mateixos; Sol·licitar la seva rectificació o supressió; Sol·licitar la limitació del seu tractament; Oposar-te al seu tractament i Sol·licitar la seva portabilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.
Podràs exercir tals drets davant el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per a això, podràs dirigir-te per escrit al mateix en l'adreça indicada, acompanyant a la teva sol·licitud una còpia de document d'identificació.

DRET A PRESENTAR RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

A tot moment podràs presentar reclamació davant l'Agència de Protecció de dades competent.

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE