Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Ocupació amb recolzo en el mercat ordinari de treball

S'entén per ocupació amb suport el conjunt d'accions d'orientació i acompanyament individualitzat en el lloc de treball, prestades per preparadors laborals especialitzats, que tenen per objecte facilitar l'adaptació social i laboral de treballadors amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral, en empreses del mercat ordinari de treball i en condicions similars a la resta dels treballadors que exerceixen llocs equivalents.

Els destinataris finals del programa d'ocupació amb suport seran treballadors amb discapacitat inscrits en els Serveis Públics d'Ocupació com a demandants d'ocupació no ocupats, així com treballadors amb discapacitat contractats per Centres Especials d'Ocupació, sempre que, en tots dos casos, es trobin en algun dels supòsits que es descriuen a continuació:

  • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior a el 33%.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior a el 65%.

Els treballadors hauran de ser contractats per una empresa del mercat ordinari de treball mitjançant un contracte indefinit o de durada determinada, com a mínim de 6 mesos.

Aquestes empreses tindran dret als beneficis establerts en la normativa vigent sobre contractació de treballadors amb discapacitat.

En cas que el treballador amb discapacitat contractat procedís de la plantilla d'un Centre Especial d'Ocupació, passarà a la situació d'excedència voluntària en aquest Centre.

 

 

Podran promoure projectes d'ocupació amb suport i ser beneficiaris de les corresponents subvencions, les següents entitats:

  • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que subscriguin el corresponent conveni de col·laboració amb l'empresa que va a contractar als treballadors amb discapacitat als quals se'ls va a prestar l'ocupació amb suport.
  • Els Centres Especials d'Ocupació, que subscriguin un conveni de col·laboració amb l'empresa que va a contractar a treballadors amb discapacitat procedents de la plantilla del mateix centre o d'altres centres especials d'ocupació.
  • Les empreses del mercat ordinari de treball, inclosos els treballadors autònoms, que contractin als treballadors amb discapacitat beneficiaris d'aquestes accions sempre que expliquin en la seva plantilla amb preparadors laborals especialitzats.

Les accions d'ocupació amb suport, tindran una durada entre 6 mesos i 1 any, prorrogable fins a un altre any més.

No obstant això, en el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual amb un grau de minusvalidesa reconeguda igual o superior a el 33%, el termini màxim d'anys 2 podrà ampliar-se fins a 6 mesos més.

Les accions d'ocupació amb suport seran dutes a terme per preparadors laborals, els quals hauran d'estar en possessió d'una titulació mínima de formació professional de grau mitjà o equivalent i acreditar una experiència prèvia d'almenys un any en activitats d'integració laboral de persones amb discapacitat que els capaciti per a la realització de les funcions pròpies del seu lloc.

Per determinar el temps d'atenció que el preparador laboral ha de dedicar a cada treballador amb discapacitat, es basarà en l'establert en l'article 7.2 i en la Disposició addicional primera del Reial decret 870/2007, de 2 de juliol.

Les subvencions establertes es destinaran a finançar costos laborals i de Seguretat social que es generin durant el període de desenvolupament del projecte d'ocupació amb suport, derivats de la contractació dels preparadors laborals. Aquesta contractació es podrà haver realitzat tant durant el desenvolupament del projecte com amb anterioritat a l'inici del mateix.

La quantia d'aquestes subvencions serà de:

  • 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.
  • 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% e inferior al 65%.
  • 2.500 euros anuals per cada treballador amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior a el 65% i en el cas de persones sordes i amb discapacitat auditiva amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior a el 33%.

Aquestes subvencions es reduiran proporcionalment en funció de la durada del contracte de cada treballador amb discapacitat així com en funció de la seva jornada en el cas que el contracte sigui a temps parcial i es concediran per períodes màxims d'un any, prorrogables en els termes establerts en l'article 5.2 del citat Reial decret.

En qualsevol cas, la concessió de les subvencions estarà condicionada a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta fi, segons el consignat anualment als Pressupostos del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

 

Les sol·licituds de subvenció es tramitaran en règim de concurrència competitiva i hauran d'ajustar-se als terminis i procediments que s'estableixin en les seves respectives convocatòries que aprovin els Directors Provincials del SPEE de Ceuta, Melilla i País Basc, que es publicaran en els Butlletins Oficials de cada província.

En la resta de les Comunitats Autònomes, en tenir assumit el traspàs d'aquestes competències, s'estarà al que es disposi en les convocatòries i a aquest efecte es publiquin en els Butlletins Oficials d'aquestes comunitats.