PLA DE XOC PER L'OCUPACIÓ JOVE 2019-2021

En l'actualitat existeixen una sèrie de problemes importants i comuns que afecten al col·lectiu de persones joves, que requereixen de l'engegada de mesures dissenyades sota un punt de vista holístico i integral, concretes però combinables, a través d'un Acord d'Estat que, sense suposar un augment de la despesa, permetin aconseguir una millora de la integració laboral com a millor via de solució global.

Des del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social s'ha assumit el compromís escometre de manera ordenada i precisa les accions i mesures necessàries que contribueixin al desenvolupament d'un nou model productiu amb estratègies a llarg termini que impulsin mesurades de suport estratègic a la innovació aplicada a sectors o branques concretes.

Amb el Pla de Xoc per l'Ocupació Jove es persegueix:

 • Cercar la millora de la competitivitat i el valor afegit de l'estructura productiva espanyola amb l'objectiu d'aconseguir nivells de creixement econòmic que permetin generar una oferta substancial d'ocupació, estable o flexible, sobre la base del desenvolupament de sectors de futur i amb alt valor afegit.
 • Enfortir el compromís amb la formació integral i amb la qualificació de les persones joves, que impulsi la seva promoció individual, col·lectiva i professional, que es recolzi en el sistema educatiu i en l'entorn laboral com a elements fonamentals per a la seva integració social, dotant de competències professionals a aquells joves amb escassa qualificació, ocupant-se dels joves de l'entorn rural i potenciat i reforçant el paper dels Serveis Públics d'Ocupació com a porta d'entrada al mercat de treball i a la vida activa.
 • Desenvolupar iniciatives de tornada a l'escola, de suport a la formació en competències estratègiques, a la formació professional dual, a l'ocupació amb drets, a l'emprenedoria dels joves, al foment de la participació sindical de les persones joves i de l'associacionisme empresarial.

Els objectius d'aquest Pla d'Ocupació dirigida als joves són:

 1. Establir un marc laboral de qualitat en l'ocupació i la dignitat en el treball.
 2. Fer protagonistes a les persones joves del seu procés d'inserció laboral i qualificació.
 3. Incrementar la cualificación e inserción laboral dotando a los jóvenes de más competencias profesionales.
 4. Fomentar un nou model econòmic basat en la productivitat i el valor afegit.
 5. Dotar als Serveis Públics d'Ocupació dels mitjans i recursos per prestar una atenció adequada i individualitzada.
 6. Desenvolupar una formació específica en igualtat d'oportunitats entre dones i homes per eliminar biaixos de gènere, combatre la segregació horitzontal i la bretxa salarial de gènere.
 7. Combatre l'efecte descoratjament de les persones joves que no cerquen ocupació perquè creuen que no ho van a trobar.
 8. Se prestará especial atención a colectivos especialmente vulnerables (migrantes, parados de larga duración, abandono escolar, personas con discapacidad, etc.).

El Pla engloba cinquanta mesures, dividides en sis eixos, dissenyades sota una perspectiva integral i sistèmica, que permeten la seva combinació i ajust a cada perfil i a les necessitats existents quant a inserció.

A través dels eixos es defineixen, en línia amb els objectius establerts, els àmbits d'actuació considerats prioritaris en els propers tres anys: recuperar la qualitat de l'ocupació, lluitar contra la bretxa de gènere en l'ocupació i reduir la desocupació juvenil.