MESURES APLICABLES ALS BENEFICIARIS DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ APROVADES PER LA LLEI DE REFORMA DEL MERCAT LABORAL

La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral apunta algunes novetats aplicables als beneficiaris de prestacions per desocupació.

Així mateix ,el Reial decret-llei 1/2013, de 25 de gener, pel qual es pròrroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació i s'adopten altres mesures urgents per a l'ocupació i la protecció social de les persones aturades, amplia el termini per a la reposició del dret a la prestació per desocupació.

Programa de substitució de treballadors en formació per treballadors beneficiaris de prestacions per desocupació

A partir del de 12 febrer dels 2012 treballadors aturats beneficiaris d'una prestació contributiva o subsidi per desocupació poden ser contractats per qualsevol empresa per substituir a treballadors mentre participin en accions de formació.

El beneficiari de prestacions estarà obligat a participar en aquest programa de substitució, sempre que el treball a exercir es consideri una col·locació adequada, d'acord a la normativa.

Per a la signatura del contracte és necessari que el beneficiari disposi del certificat que facilita el Servei Públic d'Ocupació Estatal, on s'indica l'import pendent de percebre de la prestació. Aquest certificat es pot sol·licitar a través d'Internet ,del servei d'atenció telefònica (901 119 999) o en l'oficina de prestacions.

Contracte indefinit per a emprenedors

Els beneficiaris de prestació contributiva poden acollir-se a aquesta nova modalitat de contracte , denominat de suport a emprenedors (temps indefinit i a jornada completa), sempre que hagin percebut almenys tres mesos d'aquesta prestació al moment de la contractació. A més, si ho desitgen, podran compatibilitzar cada mes, juntament amb el salari, la percepció de el 25% de la prestació contributiva que estiguessin percebent i que tinguessin pendent de consumir al moment de la contractació.

Per signar el contracte, el beneficiari de prestacions haurà d'aportar a l'empresa el certificat de l'import pendent de percebre de la seva prestació contributiva. Aquest certificat es pot sol·licitar a través d'Internet , del servei d'atenció telefònica (901 119 999) o en l'oficina de prestacions.

Si la persona treballadora desitja optar per la compatibilitat de la prestació amb el treball ha de tenir en compte:

  • Sol·licitar-la mitjançant l'imprès denominat: Sol·licitud simplificada de prestacions per desocupació
  • El dret a la compatibilitat de la prestació farà efecte des de la data d'inici de la relació laboral, sempre que se sol·liciti en el termini de 15 dies a explicar des de la mateixa. Transcorregut aquest termini el treballador no podrà acollir-se a aquesta compatibilitat.
  • La compatibilidad se mantendrá exclusivamente durante la vigencia del contrato con el límite máximo de la duración de la prestación pendiente de percibir.
  • En el cas de cessament en el treball que suposi situació legal de desocupació, el beneficiari podrà optar per sol·licitar una nova prestació o bé per reprendre la prestació pendent de percebre. En aquest supòsit, es considerarà, com a període consumit únicament el % 25del temps en què es va compatibilitzar la prestació amb el treball.

En el cas que la persona treballadora no desitgi compatibilitzar, la prestació romandrà suspesa, aplicant-se el mateix tractament de les col·locacions per compte d'altri a temps complet, regulat en la normativa vigent.

Tant si sol·licita la compatibilitat com si no, quan causi baixa en el contracte sense haver esgotat la seva prestació, podrà sol·licitar la represa de la prestació si no ha generat un dret amb el nou contracte. Si ho hagués generat podrà exercir el dret d'opció, sempre que es trobi en situació legal de desocupació i reuneixi la resta dels requisits exigits.

Per tramitar la represa o la nova prestació l'interessat pot utilitzar el servei de reconeixement online de la prestació .

Reposició del dret a la prestació per desocupació

Se mantiene el derecho de reposición de la prestación en los casos en que una empresa previamente haya suspendido el contrato o reducido la jornada de trabajo (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y posteriormente proceda a la extinción de la relación laboral debido a despido colectivo.

Este derecho consiste en reponer al trabajador el mismo número de días de prestación por desempleo consumidos durante la suspensión del contrato o reducción de la jornada de trabajo, con el límite máximo de 180 días.