Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Mesures per afavorir la contratacion estable

Novetats que estableix el Reial decret-llei 16 / 2013 , de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors.

I) Contractes de treball en pràctiques per les empreses de treball temporal (art. 4 Reial decret-Llei 16 / 2013 )

En el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i llocs a la disposició d'empreses usuàries, aquestes tindran dret, en els mateixos termes, a idèntiques bonificacions que les que es recullen en l'article 7 de la Llei 3 / 2012 , 500 euros/any durant 3 anys o 700 euros/any en el cas de dones, quan sense solució de continuïtat, concertin amb dites treballadores un contracte de treball per temps indefinit.

II) Modificació del Real 1529 / 2012 , de 8 de Novembre pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual amb ampliació del termini que permet efectuar contractes per a la formació i l'aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació (disposició final segona i disposició final sisena)

En els contractes per a la formació i l'aprenentatge que se subscriguin fins al de 31 desembre de 2014 , en els supòsits en què no existeixi títol de formació professional o certificat de professionalitat relacionats amb el treball efectiu a realitzar o centres formatius disponibles per a la seva impartició, l'activitat formativa inherent a aquests contractes estarà constituïda pels continguts mínims orientatius establerts en el fitxer d'especialitats formatives, accessible per a la seva consulta a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatali a les pàgines web dels Serveis Públics d'Ocupació corresponents de les Comunitats Autònomes, per a les ocupacions o especialitats relatives a l'activitat laboral contemplada en el contracte; en defecte d'això, estarà constituïda pels continguts formatius determinats per les empreses o comunicats per aquestes al Servei Públic d'Ocupació Estatal i als Serveis Públics d'Ocupació corresponents de les Comunitats Autònomes, a l'efecte de la seva validació en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació.

III) Contracte de treball per temps indefinit per a emprenedors a temps parcial (art. 2 Reial decret-Llei 16 / 2013 )

Elcontracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedorspodrà formalitzar-se a partir de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 16 / 2013 , tant a temps complet com a parcial; el contractes formalitzat amb anterioritat a l'entrada en vigor del reial decret-llei citat podran reduir la seva jornada passant aquesta a temps parcial i mantenir la bonificació corresponent.

IV) Contractes a temps parcial (art. 1 del Reial decret-Llei 16 / 2013 )

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei 16 / 2013 , de 20 de desembre, els treballadors contractats a temps parcial no podran realitzar hores extraordinàries, excepte en els supòsits als quals es refereix l'article 35 . 3 de l'Estatut dels Treballadors.