CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Centre de Formació en Edificació i Obra Civil

Família Professional Edificació i Obra Civil

Comunitat de Madrid

Finca Tirabuey, S/N
28860 Paracuelos del Jarama (Madrid)

Normativa de referencia

Real Decreto 68/2015, de 6 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Imarcoain de Energías Renovables «Cenifer», en el área profesional Energías Renovables y en el área profesional Eficiencia Energética de la familia profesional Energía y Agua, en el ámbito de la formación profesional. (BOE 7/2/15).

Família professional d'Edificació i Obra Civil

Obra de paleta i acabats (EOCB)

>
Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
490 EOCB0108 2 Fàbriques d'obra de paleta RD 1212/09
RD 615/13
320 EOCB0208 1 Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes RD 644/11
RD 615/13
440 EOCB0109 1 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció RD 644/11
RD 615/13
340 EOCB0209 1 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització RD 644/11
RD 615/13
640 EOCB0110 2 Pintura decorativa en construcció RD 615/13
750 EOCB0310 2 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció RD 615/13
670 EOCB0210 2 Revestiments amb pastes i morters en construcció RD 615/13
650 EOCB0111 2 Cobertes inclinades RD 615/13
490 EOCB0211 2 Paviments i obra de paleta d'urbanització. RD 615/13
600 EOCB0311 2 Pintura industrial en construcció RD 615/13

Estructures (EOCE)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
260 EOCH0108 1 Operacions de formigó RD 1966/08
RD 615/13
600 EOCE0109 3 Aixecaments i replantejos RD 644/11
610 EOCE0211 2 Encofrats RD 615/13
610 EOCE0111 2 Armadures passives per a formigó RD 615/13

Col·locació i muntatge (EOCJ)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
310 EOCJ0311 1 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció RD 615/13
360 EOCJ0109 2 Muntatge de bastides tubulars RD 986/13
550 EOCJ0110 2 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres RD 615/13
390 EOCJ0211 2 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, empanelados i mampares RD 615/13
590 EOCJ0111 2 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines RD 615/13

Projectes de seguiment d'obres (EOCO)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
600 EOCO0108 3 Representació de projectes d'edificació RD 1212/09
RD 615/13
600 EOCO0208 3 Representació de projectes d'obra civil RD 1212/09
RD 615/13
550 EOCO0109 3 Control de projectes i obres de construcció RD 644/11
650 EOCO0212 3 Control d'execució d'obres civils RD 986/13
750 EOCO0112 3 Control d'execució d'obres d'edificació RD 986/13