CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DE FORESTAL

Centre Integrat de Formació Professional de Santiago de Compostel·la

Família Professional Agrària

Comunitat de Galícia

Sant Paio do Montes, s/n
15898 Santiago de Compostel·la - la Corunya

Família professional Agrària

Forestal (AGAR)

Num. d'hores Codi Nivell de Qualificació Certificat de professionalitat Legislació
600 AGAR0108 2 Aprofitaments forestals RD 682/11
RD 1211/09
RD 627/13
270 AGAR0209 1 Activitats auxiliars en aprofitaments forestals  RD 682/11
270 AGAR0309 1 Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes  RD 682/11
490 AGAR0208 2 Repoblacions forestals i tractaments silvícoles RD 682/11
610 AGAR0109 3 Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles  RD 682/11
RD 627/13
630 AGAR0110 3 Gestió d'aprofitaments forestals RD 1519/11
570 AGAR0111 2 Manteniment i millora de l'hàbitat cinegético-piscícola RD 627/13
740 AGAR0211 3 Gestió dels aprofitaments cinegético-piscícoles RD 627/13