CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Centre de Formació en Edificació i Obra Civil

Família Professional Edificació i Obra Civil

Comunitat de Madrid

Finca Tirabuey, S/N
28860 Paracuelos del Jarama (Madrid)

Normativa de referencia

Real Decreto 509/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación y Formación Profesional para el Empleo de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, en el área profesional de Operaciones Mecánicas de la familia profesional de Fabricación Mecánica en el ámbito de la formación profesional.

Família professional d'Edificació i Obra Civil

Obra de paleta i acabats (EOCB)

>
Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
490 EOCB0108 2 Fàbriques d'obra de paleta RD 1212/09
RD 615/13
320 EOCB0208 1 Operacions auxiliars d'obra de paleta de fàbriques i cobertes RD 644/11
RD 615/13
440 EOCB0109 1 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció RD 644/11
RD 615/13
340 EOCB0209 1 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització RD 644/11
RD 615/13
640 EOCB0110 2 Pintura decorativa en construcció RD 615/13
750 EOCB0310 2 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció RD 615/13
670 EOCB0210 2 Revestiments amb pastes i morters en construcció RD 615/13
650 EOCB0111 2 Cobertes inclinades RD 615/13
490 EOCB0211 2 Paviments i obra de paleta d'urbanització. RD 615/13
600 EOCB0311 2 Pintura industrial en construcció RD 615/13

Estructures (EOCE)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
260 EOCH0108 1 Operacions de formigó RD 1966/08
RD 615/13
600 EOCE0109 3 Aixecaments i replantejos RD 644/11
610 EOCE0211 2 Encofrats RD 615/13
610 EOCE0111 2 Armadures passives per a formigó RD 615/13

Col·locació i muntatge (EOCJ)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
310 EOCJ0311 1 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció RD 615/13
360 EOCJ0109 2 Muntatge de bastides tubulars RD 986/13
550 EOCJ0110 2 Instal·lació de placa de guix laminat i falsos sostres RD 615/13
390 EOCJ0211 2 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, empanelados i mampares RD 615/13
590 EOCJ0111 2 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines RD 615/13

Projectes de seguiment d'obres (EOCO)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
600 EOCO0108 3 Representació de projectes d'edificació RD 1212/09
RD 615/13
600 EOCO0208 3 Representació de projectes d'obra civil RD 1212/09
RD 615/13
550 EOCO0109 3 Control de projectes i obres de construcció RD 644/11
650 EOCO0212 3 Control d'execució d'obres civils RD 986/13
750 EOCO0112 3 Control d'execució d'obres d'edificació RD 986/13