CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DE PESCA I NAVEGACIÓ

Institut Politècnic Marítim Pesquer o Atlàntic de Vigo

Família Professional Marítim Pesquera

Comunitat Autònoma de Galícia

Avinguda de Beiramar, 55.
36202 Vigo (Pontevedra)

Normativa de referencia

Real Decreto 869/2015, de 2 de octubre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico de Vigo, en el área profesional Pesca y Navegación de la familia profesional Marítimo-Pesquera, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Marítim Pesquera

Pesca i Navegació (MAPN)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
330 MAPN0108 2 Confecció i manteniment d'arts i aparells RD 1376/09
220 MAPN0109 1 Activitats auxiliars i de suport al buc en port RD 718/11
460 MAPN0209 3 Organització de llotges RD 718/11
320 MAPN0210 1 Activitats en pesca de palangre, arrossegament i cèrcol, i en transport marítim RD 1533/11
RD 622/13
300 MAPN0110 1 Activitats en pesca amb arts d'enmalle i marisqueo, i en transport marítim RD 1533/11
RD 622/13
210 MAPN0310 1 Amarri de port i monoboyas RD 1533/11
RD 622/13
RD 988/13
630 MAPN0410 2 Operacions en transport marítim i pesca litoral RD 1533/11
480 MAPN0510 2 Navegació en aigües interiors i properes a la costa RD 1533/11
450 MAPN0610 3 Documentació pesquera RD 1774/11
RD 622/13
420 MAPN0710 3 Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer RD 1774/11
RD 622/13
RD 988/13
420 MAPN0312 2 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura  RD 988/13
390 MAPN0111 2 Pesca local RD 1774/11
320 MAPN0211 2 Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca RD 1774/11
RD 622/13
430 MAPN0512 1 Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc RD 988/13
200 MAPN0112 1 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a roques RD 988/13
480 MAPN0612 2 Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica RD 988/13
180 MAPN0412 2 Operacions de bombament per a càrrega i descàrrega del buc RD 988/13
530 MAPN0712 2 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descàrrega, desestiba i transbord RD 988/13
440 MAPN0212 2 Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic (Procedeix de la Família AFD) RD 988/13