AGRÀRIA

Agrària

Codi

Nivell

Certificat de professionalitat

Fitxa

Reial decret

AGAF0108

2

Fructicultura Baixeu RD 1375/2008
AGAG0108

2

Producció avícola intensiva Baixeu RD 1375/2008
AGAG0208

2

Producció cunícula intensiva Baixeu RD 1375/2008
AGAH0108

2

Horticultura i floricultura Baixeu RD 1375/2008
AGAJ0108

1

Activitats auxiliars en floristeria Baixeu RD 1211/2009
AGAJ0109

3

Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals Baixeu RD 682/2011
AGAJ0110

2

Activitats de floristeria Baixeu RD 1519/2011
AGAJ0208

3

Art floral i gestió de les activitats de floristeria Baixeu RD 1519/2011
AGAJ0308

3

Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius Baixeu RD 1211/2009
AGAN0108

2

Ramaderia ecològica Baixeu RD 1965/2008
AGAN0109

2

Cures i maneig del cavall Baixeu RD 682/2011
AGAN0110

2

Doma bàsica del cavall Baixeu RD 1519/2011
AGAN0111

2

Cures i manteniment d'animals utilitzats per a recerca i altres finalitats científiques Baixeu RD 983/2013
AGAN0112

3

Assistència en els controls sanitaris en escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament Baixeu RD 983/2013
AGAN0208

3

Cria de cavalls Baixeu RD 1211/2009
AGAN0210

3

Ferrament d'equins Baixeu RD 1519/2011
AGAN0211

2

Apicultura Baixeu RD 1784/2011
AGAN0212

3

Realització de procediments experimentals amb animals per a recerca i altres finalitats científiques Baixeu RD 983/2013
AGAN0311

3

Gestió de la producció ramadera Baixeu RD 627/2013
AGAN0312

2

Cures d'animals salvatges, de zoològics i aquaris Baixeu RD 983/2013
AGAN0411

2

Producció d'animals cinegètics Baixeu RD 627/2013
AGAN0511

3

Gestió de la producció d'animals cinegètics Baixeu RD 627/2013
AGAO0108

1

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria Baixeu RD 1375/2008
AGAO0208

2

Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes Baixeu RD 1375/2008
AGAO0308M

3

Jardineria i restauració del paisatge Baixeu RD 1375/2008
AGAP0108

2

Producció porcina de reproducció i cria Baixeu RD 1375/2008
AGAP0208

2

Producció porcina de recria i enceball Baixeu RD 1375/2008
AGAR0108

2

Aprofitaments forestals Baixeu RD 1211/2009
AGAR0109

3

Gestió de repoblacions forestals i de tractaments silvícoles Baixeu RD 682/2011
AGAR0110

3

Gestió d'aprofitaments forestals Baixeu RD 1519/2011
AGAR0111

2

Manteniment i millora de l'hàbitat cinegeticopiscícola Baixeu RD 627/2013
AGAR0208

2

Repoblacions forestals i tractaments silvícoles Baixeu RD 682/2011
AGAR0209

1

Activitats auxiliars en aprofitaments forestals Baixeu RD 682/2011
AGAR0211

3

Gestió dels aprofitaments cinegeticopiscícoles Baixeu RD 627/2013
AGAR0309

1

Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes Baixeu RD 682/2011
AGAU0108

2

Agricultura ecològica Baixeu RD 1965/2008
AGAU0110

2

Producció de llavors i plantes en viver Baixeu RD 1519/2011
AGAU0111

2

Maneig i manteniment de maquinària agrària Baixeu RD 1784/2011
AGAU0112

2

Producció i recol·lecció de bolets i tòfones Baixeu RD 627/2013
AGAC0108

2

Cultius herbacis Baixeu RD 1375/2008
AGAU0208

3

Gestió de la producció agrícola Baixeu RD 1211/2009
AGAU0210

3

Gestió de la producció de llavors i plantes en vivers Baixeu RD 1519/2011
AGAU0211

3

Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones Baixeu RD 627/2013
AGAX0108

1

Activitats auxiliars en ramaderia Baixeu RD 1375/2008
AGAX0208

1

Activitats auxiliars en agricultura Baixeu RD 1375/2008