INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instal·lació i manteniment

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
IMAI0108 1 Operacions de fontaneria i calefacció - climatització domèstica Baixeu RD 1375/2009
IMAI0110 2 Instal·lació i manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i protecció passiva contra el foc Baixeu RD 1079/2012
IMAI0208 3 Planificació, gestió i realització del mant. i superv. munt. xarxes i sistemes distribuc. fluids Baixeu RD 715/2011
IMAI0210 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i contra el foc Baixeu RD 1079/2012
IMAQ0108 2 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial Baixeu RD 715/2011
IMAQ0110 2 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport Baixeu RD 1079/2012
IMAQ0208 3 Planificació, gestió i realització del mant. i la superv. del munt. de màq. i equips ind. i línia autom. prod. Baixeu RD 715/2011
IMAQ0210 3 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de manutenció, elevació i transport Baixeu RD 1029/2012
IMAR0108 2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques Baixeu RD 1375/2009
IMAR0109 3 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació - extracció Baixeu RD 715/2011
IMAR0208 2 Muntatge i manteniment de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació - extracció Baixeu RD 1375/2009
IMAR0209 3 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions frigorífiques Baixeu RD 715/2011
IMAR0308 3 Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids Baixeu RD 1375/2009
IMAR0309 3 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge d'instal·lac. frigor. Baixeu RD 715/2011
IMAR0408 2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques Baixeu RD 715/2011
IMAR0409 3 Planificació, gestió i realització del mant. i la supervisió muntatge inst. climat. i ventilació-extrac. Baixeu RD 715/2011
IMAR0508 3 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques Baixeu RD 715/2011
IMAR0509 3 Planificació, gestió i realització del manteniment i la supervisió del muntatge inst. caloríf. Baixeu RD 715/2011