Seu electrónica

Soci/a treballador/a o de treball de caracter estable en una cooperativa

Si va a incorporar-se de forma estable com a soci/a treballador/a o de treball en una cooperativa, pot obtenir fins a el 100 % de l'import de la prestació que li quedi per percebre per abonar la quota d'ingrés i per realitzar l'aportació obligatòria, i si escau, la voluntària, al capital d'aquesta cooperativa, així com per fer front a les despeses de posada en funcionament de la mateixa. Únicament pot obtenir com a pagament únic la quantitat efectivament desemborsada, sense tenir en compte futurs desemborsaments ni pagaments ajornats.

Si va a destinar part del pagament únic a realitzar una aportació voluntària al capital de la cooperativa, haurà d'aportar una certificació del seu òrgan de govern que aquesta quantitat es destina al capital social. A més, haurà de signar davant la cooperativa el compromís que aquesta aportació voluntària romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'aportació obligatòria o, almenys, el temps en el qual hagués percebut la seva prestació contributiva mes a mes, de no haver sol·licitat el pagament únic. Haurà de presentar el justificant d'aquest compromís davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Si no va a obtenir tota la seva prestació en un sol pagament d'aquesta forma, també pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant de la prestació per desocupació per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social, i fins i tot, pot sol·licitar i obtenir exclusivament l'abonament mensual de tota la prestació pendent de percebre per subvencionar la seva cotització a la Seguretat Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero, (Cuantías para este año).

También podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.