Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contractació en Pràctiques

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 . 3 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato tendrá por objeto la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato, mediante la adquisición de las habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo de la actividad laboral correspondiente al título obtenido por la persona trabajadora con carácter previo.

Lanorma de procedènciaés:

 • Article 11 . 3 del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Llei 3 / 2012 , de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Reial decret-llei 6 / 2019 , de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

Podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió d'un títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 5 / 2002 , de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportives del sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l'exercici de l'activitat laboral.

El contracte de treball per a l'obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis.

En el cas de persones que hagin realitzat els seus estudis a l'estranger, aquest còmput s'efectuarà des de la data del reconeixement o homologació del títol a Espanya, quan tal requisit sigui exigible per a l'exercici professional.

No podrà subscriure's amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l'empresa per un temps superior a tres mesos, sense que es computin a aquests efectes els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per a l'obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació.

No obstant això, les empreses podran concertar contractes per a l'obtenció de la pràctica professional amb persones que haguessin ocupat el mateix lloc de treball mitjançant un contracte formatiu previ, sempre que no s'hagi aconseguit el màxim previst en el següent article, en aquest cas podrà concertar-se pel període restant fins a aconseguir dita màxima.

Cap persona podrà ser contractada en la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims previstos, en virtut de la mateixa titulació o certificat professional.

A aquests efectes , els títols de grau, màster i doctorat corresponents als estudis universitaris no es consideraran la mateixa titulació, tret que en ser contractada per primera vegada mitjançant un contracte per a l'obtenció de pràctica professional la persona treballadora estigués ja en possessió del títol superior que es tracti.

 • Haurà de  formalitzar-se per escrit fent constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc a exercir durant les pràctiques.  
 • Haurà de comunicar-se al  Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, així com les seves pròrrogues.
 • Quan es formalitzi el contracte amb un treballador discapacitat el contracte es formalitzarà, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.
 • En el supuesto de trabajadores a distancia, en el contrato deberá hacerse constar el lugar en que se realice la prestación.
 • Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el nombre i distribució de les hores contractades.
 • La seva durada no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir de dos anys; dins d'aquests límits  els Convenis Col·lectius d'àmbit sectorial podran determinar la durada del contracte. Si el contracte en pràctiques s'hagués concertat per temps inferior a dos anys, es podran acordar fins a dues pròrrogues, amb una durada mínima de sis mesos.
 • El periodo de prueba no podrá ser superior  a un mes para trabajadores que estén en posesión de titulo de grado medio o certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los trabajadores que estén en posesión de titulo de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3, salvo convenio colectivo.
 • La retribució del treballador serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d'això, pugui ser inferior a el 60% o a el 75% durant el primer o el segon anys de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exerceixi el mateix o equivalent lloc de treball.
  En cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional. En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada pactada.
 • A la terminació del contracte, l'empresari haurà d'expedir al treballador un certificat en el qual consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques realitzades en cadascun d'ells.
 • Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación.
 • Si al final del contracte el treballador continués en l'empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova, computant-se la durada de les pràctiques a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
 • Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de treball en pràctiques amb els treballadors contractats per ser posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa reguladora del citat contracte.

1 . El pla formatiu individual de cada contracte per a l'obtenció de pràctica professional haurà d'incorporar, com a mínim, els següents continguts:

a) Itinerari formatiu-laboral, que concreti els continguts de l'activitat laboral en l'empresa al llarg del contracte, fins a aconseguir el total de funcions o coneixements necessaris per al desenvolupament integral del lloc de treball o tasques.

b) Sistemes d'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada.

c) Activitats de tutoria a realitzar.

2 .- A la finalització del contracte per a l'obtenció de la pràctica professional, la persona treballadora tindrà dret a la certificació del contingut de la pràctica realitzada.

En supòsit de treballadors amb discapacitat, les empreses tindran dret a una reducció, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, de el 50 % de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les contingències comunes (Disposició addicional vintena del Reial decret Legislatiu 2 / 2015 , de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).

Les conversions en contractes en indefinits a temps complet o a temps parcial, dels contractes per a l'obtenció de la pràctica professional així com en el supòsit de treballadors contractats per a l'obtenció de la practica professional i llocs a la disposició d'empreses usuàries, quan, sense solució de continuïtat, concertin amb dites treballadores un contracte de treball per temps indefinit tindran dret a:

 •  Bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 500 Euros/any, durant tres anys. Si el contracte s'hagués celebrat amb una dona serà 700 d'Euros/any.

Podran ser beneficiàries d'aquestes bonificacions les empreses de menys del 50 moment de la contractació.

Les conversions dels contractes per a l'obtenció de la pràctica professional de treballadors amb discapacitat en contractes indefinits a temps complet, o a temps parcial, podran acollir-se a les bonificacions regulades en la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre (article 2 . 2 ).