CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES

Contrato en prácticas

El contracte en pràctiques té per objecte l'obtenció pel treballador de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis cursats. No es tracta únicament d'adquirir experiència en un treball determinat, sinó també que aquesta experiència actuï sobre els estudis cursats.

La norma de procedència és:

 • Articulo 11.1 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut  dels Treballadors.
 • RD. 488/98, de 27 de març, pel qual es desenvolupa l'article 11 de l'Estatut dels Treballadors en matèria de contractes formatius.
 • Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Aquest contracte podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, d'acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, que habilitin per a l'exercici professional.

Que no hagin transcorregut més de cinc anys, o de set quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, des de la terminació dels estudis.

 • Haurà de  formalitzar-se per escrit fent constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc a exercir durant les pràctiques.  
 • Haurà de comunicar-se al  Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, així com les seves pròrrogues.
 • Quan es formalitzi el contracte amb un treballador discapacitat el contracte es formalitzarà, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.
 • En el supòsit de treballadors a distància, en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació.
 • Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contrari que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el nombre i distribució de les hores contractades.
 • La seva durada no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir de dos anys; dins d'aquests límits  els Convenis Col·lectius d'àmbit sectorial podran determinar la durada del contracte. Si el contracte en pràctiques s'hagués concertat per temps inferior a dos anys, es podran acordar fins a dues pròrrogues, amb una durada mínima de sis mesos.
 • El període de prova no podrà ser superior  a un mes per a treballadors que estiguin en possessió de titulo de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 1 o 2, ni a dos mesos per als treballadors que estiguin en possessió de titulo de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, excepte conveni col·lectiu.
 • La retribució del treballador serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d'això, pugui ser inferior al 60% o al 75% durant el primer o el segon anys de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exerceixi el mateix o equivalent lloc de treball.
  En cap cas el salari serà inferior al salari mínim interprofessional. En el cas de treballadors contractats a temps parcial, el salari es reduirà en funció de la jornada pactada.
 • A la terminació del contracte, l'empresari haurà d'expedir al treballador un certificat en el qual consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats i les principals tasques realitzades en cadascun d'ells.
 • Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa o diferent empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.
 • Si al final del contracte el treballador continués en l'empresa, no podrà concertar-se un nou període de prova, computant-se la durada de les pràctiques a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
 • Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de treball en pràctiques amb els treballadors contractats per ser posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el previst en la normativa reguladora del citat contracte.
 • Les conversions en contractes en indefinits a temps complet o a temps parcial, dels contractes en pràctiques així com en el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i llocs a la disposició d'empreses usuàries, quan, sense solució de continuïtat, concertin amb dites treballadores un contracte de treball per temps indefinit tindran dret a:
  • Bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social, consistent en 500 Euros/any, durant tres anys. Si el contracte s'hagués celebrat amb una dona serà de 700 Euros/any.
 • Podran ser beneficiàries d'aquestes bonificacions les empreses de menys de 50 treballadors al moment de la contractació