CONVERSIÓ DE CONTRACTES EVENTUALS DE TREBALLADORS AGRARIS EN CONTRACTES INDEFINITS

Contracte treballadors agraris

Clàusules específiques de conversió de contractes eventuals de treballadors agraris en contractes indefinits o contractes fixos discontinus

Requisits dels treballadors

El treballador, enquadrat en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris, haurà de tenir subscrit i en vigor un contracte de durada temporal qualsevol que sigui la data de la seva celebració.

Requisits de l'empresa

L'empresa haurà de mantenir en ocupació al treballador contractat almenys 3 anys des de la data de transformació del contracte. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions s'haurà de procedir al reintegrament de l'incentiu.

En el no establert previst en aquesta disposició, serà aplicable les previsions contingudes en la secció I del capítol I de la Llei 43 / 2006 , de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació, excepte l'establert en el seu article 2 . 7 .

Incentius

Les empreses que ocupin a treballadors enquadrats en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris establert en el Règim General de la Seguretat Social, que transformin, abans del de 1 gener 2021 , els contractes de treball de durada temporal subscrits amb aquests treballadors, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos –discontinus , tindran dret a les següents bonificacions en la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social:

a) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, que prestin servei durant tot el mes i que tinguin una base de cotització mensual inferior a 1 800 . euros, la bonificació serà 40 d'euros/mes ( 480 euros/any), durant dos anys.
En el cas de dones, aquestes bonificacions seran 53 de 33 , euros/mes ( 640 euros/any)

b) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització, que cotitzin per jornades reals treballades i la seva base de cotització diària sigui inferior a 81 euros, la bonificació serà 2 d'euros/dia, durant dos anys.
En el cas de dones, aquestes bonificacions de 2 66 , euros/dia.

c) Si el contracte es refereix a treballadors enquadrats en algun dels grups de cotització entre l'i 2 el 11 , que tingui una base de cotització mensual inferior a 1 800 . euros o una base diària inferior a 81 82 , , la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi els 94 63 . euros/mes, o els 4 30 , euros per jornada real treballada, durant dos anys.
En el cas de dones la bonificació es correspondrà amb la quantia necessària perquè la quota resultant per contingències comunes no superi els 63 09 . euros/mes, o els 2 87 , euros per jornada real treballada.