COMUNICAR LA CONTRACTACIÓ

Obtenció de codis per Activitat econòmica

Codi Activitat Econòmica
00 SENSE ACTIVITAT ECONÒMICA
01 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVEIS RELACIONATS AMB LES MATEIXES
02 SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL
03 PESCA I AQÜICULTURA
05 EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT
06 EXTRACCIÓ DE CRU DE PETROLI I GAS NATURAL
07 EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS
08 ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES
09 ACTIVITATS DE SUPORT A les INDÚSTRIES EXTRACTIVES
10 INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ
11 FABRICACIÓ DE BEGUDES
12 INDÚSTRIA DEL TABAC
13 INDÚSTRIA TÈXTIL
14 CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR
15 INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT
16 INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES. CESTERÍA Y ESPARTERÍA
17 INDÚSTRIA DEL PAPER
18 ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS
19 COQUERÍAS I REFÍ DE PETROLI
20 INDÚSTRIA QUÍMICA
21 FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
22 FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS
23 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
24 METAL·LÚRGIA. FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALEACIONES
25 FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP
26 FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS
27 FABRICACIÓ DE MATERIAL I EQUIP ELÈCTRIC
28 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPO N.C.O.P.
29 FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIRREMOLQUES
30 FABRICACIÓ D'UN ALTRE MATERIAL TRANSPORT
31 FABRICACIÓ DE MOBLES
32 ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
33 REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIP
35 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT
36 CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
37 RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
38 RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. VALORITZACIÓ
39 ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
41 CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS
42 ENGINYERIA CIVIL
43 ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA
45 VENDA I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
46 COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS
49 TRANSPORT TERRESTRE I PER CANONADA
50 TRANSPORT MARÍTIM I PER VIES NAVEGABLES INTERIORS
51 TRANSPORT AERI
52 EMMAGATZEMATGE I ACTIVITATS ANNEXES Al TRANSPORT
53 ACTIVITATS POSTALS I DE CORREUS
55 SERVEIS D'ALLOTJAMENT
56 SERVEIS DE MENJARS I BEGUDES
58 EDICIÓ
59 ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL
60 ACTIVITATS DE PROGRAMACIÓ I EMISSIÓ DE RADI I TELEVISIÓ
61 TELECOMUNICACIONS
62 PROGRAMACIÓ, CONSULTORIA I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA INFORMÀTICA
63 SERVEIS D'INFORMACIÓ
64 SERVEIS FINANCERS, EXCEPTE ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS
65 SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
66 ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SEGUROS
68 ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
69 ACTIVITATS JURÍDIQUES I DE COMPTABILITAT
70 ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES. ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
71 SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA. ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
72 RECERCA I DESENVOLUPAMENT
73 PUBLICITAT I ESTUDIS DE MERCAT
74 ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES
75 ACTIVITATS VETERINÀRIES
77 ACTIVITATS DE LLOGUER
78 ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'OCUPACIÓ
79 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MISMOS
80 ACTIVITATS DE SEGURETAT I RECERCA
81 SERVEIS A EDIFICIS I ACTIVITATS DE JARDINERIA
82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS EMPRESASO
84 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA. SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
85 EDUCACIÓ
86 ACTIVITATS SANITÀRIES
87 ASSISTÈNCIA EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS
88 ACTIVITATS DE SERVEIS SOCIALS SENSE ALLOTJAMENT
90 ACTIVITATS DE CREACIÓ, ARTÍSTIQUES I ESPECTACLES
91 ACTIVITATS DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
92 ACTIVITATS DE JOCS D'ATZAR I APOSTES
93 ACTIVITATS ESPORTIVES, RECREATIVES I D'ENTRETENIMENT
94 ACTIVITATS ASSOCIATIVES
95 REPARACIÓN DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO
96 ALTRES SERVEIS PERSONALS
97 ACTIVITATS DE LES LLARS COM A OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC
98 ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO PROPIO
99 ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS