LA DIRECCIÓ GENERAL DE GOVERNANÇA PUBLICA ATORGA EL SEGELL D'EXCEL·LÈNCIA EVAM 300-399 A LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE MÚRCIA

04 de juliol de 2018

Segell d'Excel·lència EVAM 300-399 a l'Adreça Provincial de Múrcia

La Direcció general de Governança Pública, òrgan de gestió del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, dependent de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, s'encarrega d'establir els marcs normatius sobre els quals treballen i relacionen les diferents Administracions Públiques, així com el seu control i millora. Així mateix se li encomana l'impuls, desenvolupament i seguiment dels programes de qualitat en els serveis públicos.

En exercici d'aquestes funcions, la Directora General de la Governança Pública, va atorgar el 4 de juliol de 2018 el Segell d'Excel·lència EVAM 300-399 a l'Adreça Provincial de Múrcia en reconeixement a l'avaluació segons el Model EVAM d'Excel·lència realitzada en 2017, en la qual va obtenir una puntuació de 301,13, i la valoració de les millores implantades en 2018 a partir d'aquest diagnóstico.

La Direcció provincial de Múrcia va iniciar la implantació d'un sistema de Gestió de Qualitat en 2012, any en el qual va realitzar l'autoavaluació segons el Model EFQM en la qual va obtenir una puntuació de 150, servint-li com a punt de partida per planificar els projectes de millora, els resultats de la qual s'han traduït a aconseguir la certificació EVAM.