Seu electrónica

Contracte en pràctiques

2022

El Contracte en Pràctiques està dirigit a aquells treballadors que estiguin en possessió d'un títol universitari o d’un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportives del sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l’exercici de l’activitat laboral.
El contracte de treball per a l’obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis..

En aquest desplegable pots trobar la següent informació sobre aquesta modalitat de contractació:

  • Treballadors a els qui va dirigit.
  • Avantatges que obté l'empresa.
  • Durada i període de prova.
  • Retribucions.
  • Manera de formalitzar el contracte.
  • Certificat obtingut a la finalització del contracte.
  • Conversió en contracte indefinit.

Per a una millor lectura en pantalla o perquè pugui ser imprès en un paper tipus A4, tens també una fulla informativa amb el mateix contingut.