PLA REINCORPORA T. PLA TRIENAL PER PREVENIR I REDUIR L'ATUR DE LLARGA DURACION

2019

Portada Plan ReincorporaT

El Pla Reincorpora T aborda el conjunt de situacions en les quals, de forma més general, poden trobar-se les persones aturades de llarga durada i altres col·lectius considerats d'especial atenció.

Destaca també en aquest pla l'aposta decidida per millorar els recursos humans dels Serveis Públics d'Ocupació, per reforçar al personal tècnic per prestar el servei de l'acompanyament personalitzat al llarg de tota la vida laboral de les persones, així com per procurar la innovació en els processos assistencials d'acompanyament.

L'articulació del  Pla Reincorpora T es vertebra sobre dues dimensions transversals para:

  1. La promoció d'actuacions específiques per a la incorporació al mercat de treball de les  persones Parades de Llarga Durada.
  2. La promoció del caràcter preventiu de les actuacions dels Serveis Públics d'Ocupació, interlocutors socials i altres entitats socials, per identificar factors de risc i vulnerabilitat davant l'ocupació en les persones aturades.