QUÈ ÉS L'OBSERVATORI?

 

El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un área técnica cuya misión es analizar la situación, tendencias y necesidades formativas del mercado laboral y propiciar su conocimiento a entidades, agentes sociales, instituciones y ciudadanos.

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un àrea tècnica la missió de la qual és analitzar la situació, tendències i necessitats formatives del mercat laboral i propiciar el seu coneixement a entitats, agents socials, institucions i ciutadans.

¿Què fem?

  • Investiguem els requeriments que demanda el mercat de treball per a les activitats amb major presència o millors perspectives, fomentant la seva difusió perquè puguin constituir la base de les polítiques d'ocupació i formació.
  • Elaborem informes sobre el contingut de les ocupacions, sectors d'activitat, necessitats de formació i col·lectius d'interès per a l'ocupació, que mostren els seus trets actuals i la seva probable evolució.
  • Participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball i col·laborem amb els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres organismes nacionals i internacionals.

 

Aquestes activitats de l'Observatori són realitzades per una xarxa de tècnics del SEPE, distribuïts entre els Serveis Centrals i totes les Adreces Provincials, que treballen de forma coordinada en diferents equips de treball.