MATERIALS DE SUPORT

Temari Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms, especialitat Empro

Tema 1

La política d'ocupació a Espanya: definició objectius i instruments per a la seva execució. Programa nacional de reformes d'Espanya: objectius i eixos del programa amb continguts en matèria de Polítiques Actives d'Ocupació. Els fons per al finançament de les Polítiques Actives d'Ocupació. Fons Social Europeu: programació i execució del Fons Social Europeu. Cofinançament.

Tema 2

La Llei d'Ocupació. Estructura i contingut. Competències d'àmbit estatal i d'àmbit autonòmic.

Tema 3

Les Polítiques Actives d'Ocupació. Concepte, principis generals, identificació i tipus de les Polítiques Actives d'Ocupació. Finançament de les Polítiques Actives d'Ocupació. Distribució territorial de fons. Cofinançament pels fons de la UE.

Tema 4

La coordinació entre administracions: instruments del Sistema Nacional d'Ocupació. Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació i els plans anuals de política d'ocupació: principis d'actuació, objectius, eixos, serveis i programes, seguiment i avaluació, finançament i indicadors. El sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació.

Tema 5

Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació. Usuaris dels serveis. La cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d'Ocupació. Protocols de les activitats de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d'Ocupació.

Tema 6

L'orientació laboral en el SNE. El nou paper dels serveis públics d'ocupació.  Orientació professional presencial i telemàtica. El compromís d'activitat. Itinerari individual i personalitzat d'ocupació i formació. L'orientació professional per a l'ocupació i assistència per a l'autoocupació (OPEAS). Avaluació d'activitats i satisfacció de l'usuari.

Tema 7

La intermediació laboral. Perfilat. Gestió per competències. El nou paper dels serveis públics d'ocupació. La col·laboració pública i privada dels serveis d'ocupació. Les agències de  col·locació: normativa. Acord marc amb agències de col·locació. Les empreses de treball temporal. Regulació actual. El contracte de posada a disposició. Portals d'ocupació i autoocupació.

Tema 8

Xarxa EURES (European Employment Services). Objectius de la xarxa. Normativa. Reglament. Estructura. Catàleg de serveis. Organització EURES Espanya-comunitats autònomes. Membres i socis de la xarxa EURES a Espanya: Sistema nacional d'admissió. Portal EURES. Ajudes per potenciar la mobilitat laboral a Europa: Your First EURES Job, programa Reactivate, programa cos europeu de solidaritat. ESCO: classificació europea d'ocupacions, competències i qualificacions.

Tema 9

Programa «EASI» ocupació i innovació social: Eix Progress, eix EURES, eix de Microfinanciación. Instruments i xarxes de suport a la mobilitat laboral europea: Europass, Maric, Xarxa RIS, Europe Direct, IMI. Marco de la qualitat per a pràctiques i aprenentatges en la mobilitat laboral. Experiències de cooperació en l'àmbit d'aprenentatges i períodes de pràctiques laborals.

Tema 10

Foment de la contractació estable. Modalitats, requisits i quantia dels incentius. Beneficiaris. Col·lectius la contractació dels quals genera dret a l'ajuda. Finançament de les bonificacions a la contractació. Coordinació i gestió amb la tresoreria general de la Seguretat Social.

Tema 11

Pla de Xoc per l'Ocupació Jove 2019-2021. Ajudes a la contractació de joves. El Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Programes de suport a l'ocupació de joves del SNGJ. Finançament a través del programa operatiu d'ocupació juvenil. Pla Reincorpora-T. Pla Trienal per Prevenir i Reduir la Desocupació de Llarga Durada 2019-2021

Tema 12

Programes de suport a la creació d'activitat i de desenvolupament local: iniciatives locals d'ocupació i agents d'ocupació i desenvolupament local. Programes públics d'ocupació-formació: escoles taller, tallers d'ocupació i cases d'ofici.

Tema 13

Programes de foment de l'ocupació pública per a la contractació d'aturats per a l'execució de projectes d'interès general i social: subvencions atorgades pels serveis públics d'ocupació en els àmbits de col·laboració amb les corporacions locals i amb els òrgans d'administració general de l'estat i els seus organismes autònoms. Treballs temporals de col·laboració social en administracions públiques. Programes de foment de l'ocupació agrària a Andalusia, Extremadura i zones rurals deprimides.

Tema 14

Promoció de l'ocupació autònoma. Subvencions i ajudes. Informació i assessorament a emprenedors. Bonificacions a la Seguretat Social en el repta. Capitalització de les prestacions per desocupació. Suport a l'ocupació en cooperatives de treball associat i societats laborals. Els treballadors autònoms econòmicament depenents

Tema 15

Foment de l'ocupació de persones amb discapacitat al mercat protegit: centres especials d'ocupació, característiques i ajudes; unitats de suport a l'activitat professional; enclavaments laborals. Foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat al mercat ordinari. Incentius a la contractació de persones amb discapacitat. Ocupació amb suport. Obligacions de les empreses en matèria de contractació de persones amb discapacitat: Quota de reserva i mesures alternatives.

Tema 16

El Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. Antecedents. Principis del Sistema. Marco de regulació actual i normativa de desenvolupament. Iniciatives. Finançament. Vinculació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional. El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Tema 17

Governança del Sistema de formació professional per a l'ocupació. Regulació actual. Coordinació del Sistema. Òrgans, consells i comissions de participació de les administracions públiques i els interlocutors socials. La fundació estatal per a la formació en l'ocupació. Estructures paritàries sectorials.

Tema 19

El catálogo de especialidades formativas. Los procesos de acreditación e inscripción de entidades de formación. El registro estatal de entidades y centros de formación.

Tema 20

Els certificats de professionalitat: estructura i contingut. Implicacions metodològiques de la seva impartició pel seu caràcter de formació per competències. Tipologia de mòduls formatius. La formació pràctica en centres de treball. Modalitats d'impartició: Especificacions  requisits d'accés. El repertori nacional de certificats de professionalitat acreditacions i registre. Suplement Europass al certificat de professionalitat. El reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral.

Tema 21

Els centres de referència nacional en l'àmbit de la formació professional: finalitats i funcions. Processos de creació i qualificació. Configuració de la xarxa de centres de referència nacional. Organització i funcionament. Planes d'actuacions plurianuals. Planes de treball anuals.

Tema 22

La protecció per desocupació. Regulació actual. Convenis internacionals i reglaments comunitaris en matèria de protecció per desocupació.

Tema 23

Nivel contributivo de la prestación (I) objeto de la protección por desempleo, niveles de protección. La acción protectora. Personas protegidas. Requisitos para el acceso a la prestación. La inscripción como demandante de empleo. La situación legal de desempleo y su acreditación

Tema 24

Nivel contributivo de la prestación (II). Solicitud, nacimiento y conservación del derecho. Duración y cuantía. Suspensión y reanudación del derecho a la prestación.
Suposats d'extinció del dret. Dret d'opció

Tema 25

Nivell assistencial de la protecció. El subsidi per desocupació. Modalitats de subsidis. Requisits dels beneficiaris. Manca de rendes i responsabilitats familiars. Naixement del dret. Quantia i durada. Suspensió i extinció del dret.

Tema 26

Règim de les prestacions per desocupació. Incompatibilitats. Maternitat, incapacitat temporal i desocupació. Règim financer i gestió de les prestacions. Finançament. Entitat gestora. Procediment de concessió i pagament.

Tema 27

Pagament únic de la prestació per desocupació.
Programes de compatibilitat de les prestacions. Abonament acumulat i de forma anticipada de la prestació contributiva a treballadors estrangers no comunitaris que retornin voluntàriament als seus països d'origen.

Tema 28

Control de les prestacions per desocupació. Procediment de reintegrament de pagaments indeguts en via voluntària i en via executiva. Règim d'impugnació d'actes: reclamació prèvia i procediment jurisdiccional.
La responsabilitat empresarial.

Tema 29

Règim d'obligacions dels beneficiaris de prestacions per desocupació. El compromís d'activitat. Infraccions i sancions de treballadors i empresaris en matèria de protecció per desocupació. L'oferta d'ocupació adequada

Tema 30

La protecció per desocupació dels treballadors per compte d'altri del Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris de la Seguretat Social. Normes aplicables. Treballadors fixos i fixos discontinus. Cotització durant la percepció de les prestacions. Protecció per desocupació dels treballadors eventuals. Protecció per desocupació dels treballadors agraris eventuals residents a Andalusia i Extremadura.

Tema 31

Programa de Renda Activa d'Inserció (RAI) per a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar ocupació. Normativa. Objecte. Beneficiaris: requisits generals, col·lectius protegits. Durada i quantia. Ajudes complementàries. Dinàmica del dret. Altres programes complementaris de la protecció per desocupació.