PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS I DESPESES

Denominació Import
Capítol 1: Impostos directes i cotitzacions socials 18.578.197,26
Capítol3: Taxes, preus públics i altres ingressos 235.689,20
Capítol4: Transferències corrents 15.087.609,11
Capítol5: Ingressos patrimonials 98,08
Capítol6: Alienació d'inversions reals 3.001,81
Capítol7: Transferències de capital 11.430,76
Capítol8: Actius financers 794,00
Total general 33.916.820,22

Denominació Prestacions econòmiques per cessament d'activitat 224.M Prestacions als aturats 251.M Foment de la inserció i estabilitat laboral 241.A Transferències internes 000.X Total
Capítol1: Despeses de personal - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
Capítol2: Despeses corrents en béns i serveis - 41.884,25 43.450,64 - 85.334,89
Capítol3: Despeses financeres - 79,20 160,56 - 239,76
Capítol4: Transferències corrents 23.549,66 29.429.229,81 3.954.411,31 124.172,21 33.531.362,99
Capítol6: Inversions reals - 12.472,59 1.791,29 - 14.263,88
Capítol7: Transferències de capital - - 168,69 - 168,69
Capítol8: Actius financers - 738,00 56,00 - 794,00
Total general 23.549,66 29.727.534,27 4.041.564,08 124.172,21 33.916.820,22