PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS I DESPESES

Denominació Import
Capítol 1: Impostos directes i cotitzacions socials 19.242.582,04
Capítol3: Taxes, preus públics i altres ingressos 218.310,00
Capítol4: Transferències corrents 10.769.727,73
Capítol5: Ingressos patrimonials 98,08
Capítol6: Alienació d'inversions reals 3.001,81
Capítol7: Transferències de capital 11.272,07
Capítol8: Actius financers 794,00
Total general 30.245.785,73

Origen Prestació cessi activitat Prestacions  aturats Fomento inserció i estabilitat laboral Transferència interna Total
Capítol 1: personal - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
Capítol 2: Corrents en béns i serveis - 41.178,34 45.832,89 - 87.011,23
Capítol 3: Financers - 79,20 160,56 - 239,76
Capítol 4: Transf. corrents 19.843,28 25.002.469,62 4.622.710,35 213.787,60 29.858.810,85
Capítol 6: Inversions - 12.444,88 1.619,00 - 14.063,88
Capítol 7: Transf. capital - - 210,00 - 210,00
Capítol 8: Actius financers - 738,00 56,00 - 794,00
Total general 19.843,28 25.300.040,46 4.712.114,39 213.787,60 30.245.785,73