PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS I DESPESES

En l'exercici 2018 s'ha prorrogat el pressupost de l'exercici 2017.

Denominació Import
Capítol 1: Impostos directes i cotitzacions socials 21.440.106,04
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos 438.896,11
Capítol 4: Transferències corrents 2.099.443,68
Capítol 5: Ingressos patrimonials 98,08
Capítol 6: Alienació d'inversions reals 3.001,81
Capítol 7: Transferències de capital 11.491,77
Capítol 8: Actius financers 794,00
Total general 23.993.831,49

Origen Prestació cessament activitat Prestacions aturats Foment inserció i estabilitat laboral Transferència interna Total
Capítol 1: personal - 242.807,55 41.848,46 - 284.656,01
Capítol 2: corrents en béns i serveis - 36.848,09 39.205,55 - 76.053,64
Capítol 3: financers - 79,20 160,56 - 239,76
Capítol 4: Transf. corrents 15.501,72 18.027.145,67 5.402.693,54 172.133,52 23.617.474,45
Capítol 6: inversions - 10.694,14 3.629,44 - 14.323,58
Capítol 7: transf. capital - - 170,00 - 170,00
Capítol 8: Actius financers - 738,00 56,00 - 794,00
Total general 15.501,72 18.318.312,65 5.487.763,55 172.133,52 23.993.711,44