COMISSIÓ EXECUTIVA CENTRAL

 

La Comissió Executiva Central és un òrgan rector i de participació institucional de l'Administració General de l'Estat i dels interlocutors socials. Té la seva seu a Madrid, a l'edifici dels Serveis Centrals del Servei Públic d'Ocupació Estatal, calli Comtessa de Venadito, n.º 9.

Funcions:

Correspon a la Comissió Executiva Central:

  1. a) Supervisar i controlar l'aplicació dels acords adoptats pel Consell General.
  2. b) Proposar les mesures que s'estimin necessàries per al millor compliment de les finalitats de l'organisme.
  3. c) Conèixer amb antelació, excepte en cas d'urgència, quantes qüestions hagin de ser sotmeses al coneixement o decisió del Consell General.
  4. d) Informar l'ordre del dia de les reunions a celebrar pel Consell General.
  5. i) Acordar la inclusió de punts en l'ordre del dia de les sessions ordinàries del Consell General.
  6. f ) Exercir les funcions que li delegui el Consell General.
  7. g) Qualsevol altra competència que legal o reglamentàriament se li atribueixin.