COMISSIONS EXECUTIVES TERRITORIALS

 

Les Comissions Executives Territorials, d'àmbit autonòmic, són òrgans territorials de participació institucional en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Les Comissions Executives Territorials tindran la seva seu a la capital de la comunitat autònoma corresponent, o on s'estableixi en el si de la mateixa.

Funcions:

Correspon a les Comissions Executives Territorials:

  1. a) Conèixer els acords del Consell General i de la Comissió Executiva Central.
  2. b) Vetllar pel compliment d'aquests acords a nivell autonòmic, provincial i insular.
  3. c) Proposar al Consell General i Comissió Executiva Central les mesures necessàries amb vista al millor compliment de les seves finalitats.
  4. d) Quantes altres funcions se'ls atribueixin.