COMISSIONS EXECUTIVES TERRITORIALS

 

Les Comissions Executives Territorials, d'àmbit autonòmic, són òrgans territorials de participació institucional en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Les Comissions Executives Territorials tindran la seva seu a la capital de la comunitat autònoma corresponent, o on s'estableixi en el si de la mateixa.

Funcions:

Correspon a les Comissions Executives Territorials:

  1. a) Conocer los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva Central.
  2. b) Velar por el cumplimiento de dichos acuerdos a nivel autonómico, provincial e insular.
  3. c) Proponer al Consejo General y Comisión Ejecutiva Central las medidas necesarias en orden al mejor cumplimiento de sus fines.
  4. d) Quantes altres funcions se'ls atribueixin.