CONSELL GENERAL

 

El Consell General del Servei Públic d'Ocupació Estatal és un òrgan rector i de participació institucional de l'Administració General de l'Estat i dels interlocutors socials.
Té la seva seu a Madrid, a l'edifici dels Serveis Centrals del Servei Públic d'Ocupació Estatal, calli Comtessa de Venadito, n.º 9, sense perjudici que es puguin celebrar reunions en altres llocs i localitats.

Funcions:

Correspon al Consell General:

      a) Informar la participació del Servei Públic d'Ocupació Estatal al Programa Anual de Treball del Sistema Nacional d'Ocupació.

      b) Informar l'avantprojecte de pressupost d'ingressos i despeses de l'organisme.

      c) Aprovar la Memòria anual per a la seva elevació al Govern.

      d) Proposar mecanismes per a la coordinació i cooperació del Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació, especialment el referit a la coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les prestacions per desocupació.

      i) Efectuar el seguiment dels informes, propostes i recomanacions del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació en relació amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

      f) Proposar la realització de recerques, estudis i anàlisis sobre la situació del mercat de treball, així com mesurades per a la modernització i millora del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

      g) Qualssevol altres competències que legal o reglamentàriament se li atribueixin.