DIRECCION GENERAL

Director General:
Don Gerardo Gutiérrez Ardoy.

C/. Comtessa de Venadito, 9 - 28027 - MADRID.

Centraleta: 91 585 98 88
Telèfons: 91 585 98 25 / 26 / 32.
Fax: 91 408 00 17

La Direcció general del Servei Públic d'Ocupació Estatal assumirà les competències de planificació, adreça, control i inspecció de les activitats de l'organisme per al compliment de les seves finalitats.

El Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, que assumirà la representació legal del mateix, serà nomenat i separat del seu càrrec per reial decret, acordat en Consell de Ministres, a proposta del Ministre/a de el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

A la Dirección General se adscribirá una Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.

De la Direcció general depenen els següents òrgans, amb nivell orgànic de sotsdirecció general:

      a) Sotsdirecció General de Recursos i Organització.

      b) Sotsdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica.

      c) Sotsdirecció General de Gestió Financera.

      d) Sotsdirecció General d'Estadística i Informació.

      e) Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

      f) Sotsdirecció General de Prestacions per Desocupació.

      g) Sotsdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.