SOTSDIRECCIÓ GENERAL DE GESTIÓ FINANCERA

Sotsdirector General:
D. Jaime Noguerales Wandelmer

C/.Comtessa de Venadito, 9-28027-Madrid.
Telèfon: 91 275 16 03/04
Fax: 91 585 98 86

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

     a) Efectuar la preparació i seguiment dels contractes administratius i contractes privats que celebri el Servei Públic d'Ocupació Estatal, així com l'inventari mobiliari i immobiliari.

      b) L'exercici de les funcions relatives a la gestió pressupostària, comptable i financera del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

      c) Preparar i confeccionar l'avantprojecte de pressupostos d'ingressos i despeses, tramitar els expedients de modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

      d) Efectuar la gestión y control de la contabilidad a la que está sujeta la ejecución del presupuesto aprobado, así como la preparación de la cuenta anual de liquidación.

      i) Gestionar la tresoreria, habilitant els pagaments de l'exercici de l'activitat institucional finançada amb el pressupost autoritzat, així com supervisar totes les comptes amb les que opera l'organisme.

      f) Realitzar la coordinació financera i de gestió de les ajudes de fons de procedència europea, garantint la presentació de les justificacions de les accions realitzades, corresponents a formes d'intervenció comunitària de titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal, així com el seguiment del cofinançament europeu.

      g) En relació amb les comunitats autònomes correspon a aquesta Sotsdirecció General l'exercici de la coordinació financera dels crèdits de les subvencions gestionades, distribuïts anualment per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant l'aplicació dels criteris objectius de distribució a les dotacions pressupostàries a tal fi habilitades, així com la tramitació econòmica-administrativa dels reglamentaris deslliuraments de fons.

      h) El control i seguiment financer-pressupostari dels convenis de col·laboració que subscrigui l'organisme.