SOTSDIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

Sotsdirectora General:

Dña. Carmen Menéndez González-Palenzuela

C/. Condesa de Venadito, 9 -28027-Madrid.
Teléfono: 91 275 16 10/11
Fax: 915859753

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

      a) Elaborar propostes normatives i de desenvolupament en matèria de promoció d'ocupació, intermediació laboral i de formació per a l'ocupació, així com la seva avaluació i actualització i la proposta d'objectius, estratègies i metodologia d'actuacions en col·laboració amb les comunitats autònomes i interlocutors socials.

      b) Efectuar la gestió i seguiment dels programes de polítiques actives en matèria d'ocupació, intermediació laboral i formació per a l'ocupació que li corresponen normativament, així com l'establiment dels processos de gestió i suport a la mateixa, als territoris en els quals no s'ha produït el traspàs de competències.

      c) Elaborar plans de control en l'àmbit de les seves competències, en matèria d'ocupació, intermediació laboral i de formació per a l'ocupació, així com proposar objectius i actuacions conjuntes amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

      d) Programar i justificar les actuacions cofinançades pel Fondo Social Europeu, en matèria d'ocupació i formació.

      i) Tramitar els procediments de reintegraments i sancionadors.

      f) Efectuar la gestió, seguiment i control dels incentius a la contractació a través de les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social i de la gestió dels fons i de les accions formatives que li corresponguin.

      g) Dissenyar els models oficials de contractes de treball d'acord amb la normativa reguladora dels mateixos, així com determinar els continguts de la informació i garantir el registre de les comunicacions de les contractacions efectuades en tot el territori de l'Estat.

      h) Elaborar i proposar les normes i informes sobre el Sistema Nacional de Qualificacions Professionals en col·laboració amb altres Departaments ministerials afectats.

      i) Elaborar i actualitzar els Certificats Professionals i les proves d'avaluació, així com efectuar el registre general d'aquests Certificats de Professionalitat expedits i de les acreditacions parcials en col·laboració amb altres departaments ministerials afectats.

      j) Coordinar la xarxa de Centres de Referència Nacional en col·laboració amb altres Departaments ministerials afectats.

     k) La coordinació que correspongui en relació amb la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació.

      l) Elaborar i proposar el Pla d'Activitats i pressupost anual de la Xarxa EURES-Espanya en coordinació amb els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics.