SOTSDIRECCIÓ GENERAL DE PRESTACIONS D'ATUR

Sotsdirectora General:

Dª. Isabel Torrente Tortosa

C/. Condesa de Venadito, 9-28027-Madrid
Teléfono: 91 585 28 39 / 41
Fax: 91 585 28 25

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

      a)Elaborar propostes normatives i de desenvolupament de la protecció per desocupació.

      b) Ordenar la gestió de les funcions i serveis derivats de les prestacions per desocupació.

      c) Establir i mantenir els processos operatius a desenvolupar per les diferents unitats del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en matèria de protecció per desocupació.

      d) Dissenyar mesures de millora i modernització de les prestacions per desocupació, a través de la incorporació de noves tecnologies, facilitant la gestió telemàtica.

      i) Proposar els mitjans i planificar les actuacions que siguin necessàries a fi de prestar una atenció eficient de qualitat als ciutadans en matèria d'informació i gestió de les prestacions per desocupació, desenvolupant així mateix la seva atenció telemàtica.

      f) Proposar objectius i plans d'acció, així com mecanismes de control de la gestió de les prestacions per desocupació, i de compliment del compromís d'activitat, així com efectuar el seu seguiment.

      g) Elaborar plans de control dels beneficiaris de les prestacions per desocupació i efectuar el seu seguiment, així com proposar objectius i actuacions conjuntes amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al control d'aquestes prestacions.

      h) Realitzar el seguiment dels ingressos i despeses de les prestacions per desocupació, així com avaluar el sistema de protecció per desocupació i l'evolució dels col·lectius protegits.

      i) Proposar els mecanismes per a la coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les prestacions per desocupació.

      j) Desenvolupar les funcions com a organisme d'enllaç del Servei Públic d'Ocupació Estatal per a l'aplicació dels reglaments comunitaris de Seguretat Social en matèria de prestació per desocupació.