SOTSDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS I ORGANITZACIÓ

Sotsdirector General:
Sra.  Aurora Diz Monje

C/.Comtessa de Venadito, 9-28027-Madrid.
Telèfon: 91 275 93 33
Fax: 91 585 95 48.

 

Amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servei Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a aquesta unitat les següents

Funcions:

      a) Les funcions del Servei Públic d'Ocupació Estatal quant a planificació, ordenació i gestió dels recursos humans, inclosos els plans de millora del rendiment i formació, l'acció social, règim disciplinari, habilitació de personal, relacions amb els representants sindicals, i acordar l'execució de les resolucions judicials en matèria de personal, així com garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

      b) Determinar les necessitats d'inversió nova i de reposició d'obres, manteniment de les dependències del Servei Públic d'Ocupació Estatal; règim interior, registre i arxiu general; així com l'establiment del pla de necessitats de mitjans materials i la seva assignació i distribució.

      c) Coordinar la relació de les unitats que componen l'estructura perifèrica amb les àrees de l'estructura central, proposar els objectius i pla de treball a nivell perifèric del Servei Públic d'Ocupació Estatal i efectuar el seu seguiment, així com determinar els mitjans necessaris per al compliment de les seves finalitats.

      d) Implantar i desenvolupar el Pla de Qualitat i de Millora Contínua a través de l'organització i sistematització dels processos i procediments de gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc de qualitat adoptat per l'Administració General de l'Estat.

Inspecció de Serveis: