ACCESO EXTRAORDINARIO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE PROFESIONALES TAURINOS

Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de profesionales taurinos

 Real Decreto-lei 13/2020, de de 7 abril, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes en materia de emprego agrario, ten por obxecto favorecer a contratación temporal das  persoas traballadoras no sector agrario mediante o establecemento de medidas extraordinarias de flexibilización do emprego, de carácter social e laboral, necesarias para asegurar o mantemento da actividade agraria, durante a vixencia do estado de alarma.

Estas medidas afectarán os contratos laborais de carácter temporal para desenvolver actividades en réxime de ajenidad e dependencia en explotacións agrarias, con independencia da categoría profesional ou a ocupación concreta da persoa  empregada, cuxa asina e finalización estean comprendidas no período do estado de alarma.

Persoas beneficiarias das medidas extraordinarias de flexibilización laboral.

1. Poderán ser beneficiarias das medidas de flexibilización de carácter temporal quen desde o 09/04/2020 se atopen en calquera das seguintes situacións:

a) Persoas en situación de desemprego ou cesamento de actividade.

b) Persoas traballadoras con contratos temporalmente suspendidos como consecuencia do peche temporal da actividade de acordo co artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

c) Persoas traballadoras migrantes cuxo permiso de traballo conclúa no período comprendido entre o 14 de marzo de e 2020 o 30 de xuño de .. 2020

d) Jóvenes de entre 18 y 21 años nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular.

2. Poderán beneficiarse das medidas de flexibilización as persoas que teñan os domicilios próximos aos lugares de traballo.

Compatibilidade de prestacións laborais

1. As retribucións percibidas pola actividade laboral desempeñada ao amparo das medidas extraordinarias de flexibilización do emprego serán compatibles:

a) Co subsidio por desemprego en favor dos traballadores eventuais incluídos no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social, ou coa renda agraria dos traballadores eventuais incluídos no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social residentes nas Comunidades Autónomas de Andalucía e Estremadura.

b) Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con exclusión de aquellas que tengan su origen en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

c) Con calquera outra prestación por desemprego regulada no título III do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

d) Coas prestacións por cesamento de actividade motivadas polas causas previstas no artigo 331 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, con exclusión daquelas que teñan a súa orixe na medida prevista no artigo 17 do Real Decreto lei 8/2020, de de 17 marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

e) Con calquera outra prestación de carácter económico ou calquera outro beneficio ou axuda social outorgada por calquera Administración, que sexa incompatible co traballo, ou que, sen selo, como consecuencia dos ingresos percibidos pola actividade laboral excederíanse os límites de renda sinalados na normativa correspndiente ao tipo de prestación.

Os ingresos obtidos por esta actividade laboral non se terán en conta a efectos dos límites de rendas establecidos para as prestacións da Seguridade Social.

Tramitación

  • As Administracións competentes e os axentes sociais promoverán a contratación das persoas que se atopen nas circunstancias descritas neste Real Decreto lei.
  • As empresas e persoas empregadoras comunicarán aos servizos públicos de emprego autónomicos competentes as contratacións acollidas ao presente Real Decreto lei.

O Servizo Público de Emprego Estatal identificará estes contratos e remitirá a información ás autoridades correspondentes, ás Administracións públicas competentes, e en todo caso á autoridade laboral, á Inspección de Traballo e Seguridade Social e á Secretaría de Estado de Migracións.

O Servizo Público de Emprego Estatal renovará de oficio as prestacións por desemprego suspendidas cando se traten de contratos celebrados de acordo co previsto neste Real Decreto lei.

Para determinar a contía e os días de prestación consumidos ás persoas perceptoras de prestacións por desemprego que sexa de aplicación o sistema unificado de pago, non se trendrán en conta as xornadas reais traballadas nestas contratacións.