INFORMACIÓN PARA EMPRESAS

Información para empresas en relacion con trabajo y COVID-19

O Real Decreto-Lei 11 / 2021 , de de 27 maio, permite a prórroga de todos os ERTE baseados nunha causa de forza maior relacionada coa COVID- 19 , ata 30 o de setembro 2021 . Tamén se poderán seguir aplicando os ERTE tanto de impedimento como de limitación vixentes ata a data.

Non é necesario remitir solicitude colectiva para prorrogar as prestacións extraordinarias dos ERTE COVID- 19  que estean en vigor a .. 01/06/2021  

As baixas nas prestacións que non deban percibirse a partir do 01/06/2021 deberán comunicarse a través dos correspondentes ficheiros mensuais de actividade (formato XML). Enviarase, para estes casos, o ficheiro antes de que finalice o mes, de maneira que se eviten pagos indebidos de prestación.

Guía básica tramitación prestacións por desemprego
por ERTES COVID- 19

A seguir atoparás a Guía básica para a tramitación das prestacións por desemprego por suspensión ou redución de xornada a consecuencia a COVID- 19 , tras a entrada en vigor do Real Decreto-Lei 30 / 2020 , de de 29 setembro.

Para os trámites na aplicación certific@ 2 , ademais do asistente oficial da este aplicación facilítase un asistente simplificado que realiza os cálculos dos días de actividade. Finalizados os cálculos, o bóton "XML" xera un ficheiro neste formato que pode remitirse pola aplicación. Mäs información no botón "Axuda", dentro do propio xerador. Aquí te podes descargar o asistente XML.

Solicitude prestación ERTE

Solicitude colectiva de prestacións por desemprego por suspensión ou redución de xornada como consecuencia da COVID- 19

Os traballadores afectados por un ERTE deste tipo non teñen que realizar ningún trámite para solicitar as prestacións por desemprego ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

A solicitude presentaraa a empresa en nome de todos os traballadores afectados pola medida. Podes atopar aquí o persoal para a solicitude, de forma colectiva pola empresa, das prestacións por desemprego por suspensión ou redución de xornada consecuencia da COVID- 19 .

¿Como remitir a solicitude colectiva?

Puedes presentar la solicitud colectiva a través de la Sede Electrónica del SEPE


Baixa de prestación por ERTE. 

Tras a entrada en vigor do Real Decreto-lei 30 / 2020 , o SEPE suprimiu a obrigatoriedade de remisión do modelo Excel de comunicación de baixa. 

A baixa na prestación, a efectos do pago, comunicarase pola empresa exclusivamentea través dos ficheiros XML de períodos de actividade.


Solicitude colectiva de prestación extraordinaria traballadores fixos descontinuos

Xa está dispoñible na SEDE Electrónica do SEPE o servizo de envío da solicitude colectiva de prestación para fixos descontinuos.

A solicitude presentarase a partir do día 1 de outubro de ata 2020 30 o de outubro, se a desafectación produciuse antes desta data.
Se a desafectación prodúcese tras a entrada en vigor do Real Decreto-lei 30 / 2020 , o prazo de solicitude será de quince días hábiles seguintes á situación legal de desemprego, entendendo por tal a desafectación do ERTE por alcanzar a data de finalización prevista da actividade.

A seguir atoparás o modelo de solicitude colectiva para a prestación extraordinaria das persoas traballadoras con contrato fixo descontinuo ou que realizan traballos fixos e xornais que se repiten en datas certas que estiveron afectadas por ERTE, unha vez finalizada a campaña.

Ligazón ao persoal

Webinar: Intervención sobre la Guía Básica de Tramitación de Prestaciones por Desempleo por ERTEs COVID-19

Este webinar estuvo organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales e impartido por Alfredo Martínez-Otero Alemany, subdirector adjunto de Prestaciones por Desempleo del SEPE.