INFORMACIÓN PARA EMPRESAS

Información para empresas en relacion con trabajo y COVID-19

O Real Decreto-lei 18 / 2021 , de de 28 setembro establece prorrógaa automática ata 31/10/2021 das prestacións polos ERTE COVID que estivesen en vigor a .. 30/09/2021

Para a continuidade destas prestacións extraordinarias a partir do 01/11/2021 , as empresas deberán presentar solicitude ante a Autoridade Laboral competente e, unha vez obtida esta, remitir ao SEPE unha solicitude colectiva, segundo infórmase na Guía Básica de Tramitación.
 

Guía básica tramitación prestacións por desemprego
por ERTES COVID- 19

A seguir, atoparás a Guía básica para a tramitación das prestacións por desemprego por suspensión ou redución de xornada a consecuencia a COVID- 19 , tras a entrada en vigor do Real Decreto-Lei  18 / 2021 , de de 28 setembro .

Para os trámites na aplicación certific@ 2 , ademais do asistente oficial da este aplicación facilítase un asistente simplificado que realiza os cálculos dos días de actividade. Finalizados os cálculos, o bóton "XML" xera un ficheiro neste formato que pode remitirse pola aplicación. Mäs información no botón "Axuda", dentro do propio xerador. Aquí te podes descargar o asistente XML.

Solicitude prestación ERTE

Solicitude colectiva de prestacións por desemprego por suspensión ou redución de xornada como consecuencia da COVID- 19

Os traballadores afectados por un ERTE deste tipo non teñen que realizar ningún trámite para solicitar as prestacións por desemprego ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

A solicitude presentaraa a empresa en nome de todos os traballadores afectados pola medida. Podes atopar aquí o persoal para a solicitude, de forma colectiva pola empresa, das prestacións por desemprego por suspensión ou redución de xornada consecuencia da COVID- 19 .

¿Como remitir a solicitude colectiva?

Puedes presentar la solicitud colectiva a través de la Sede Electrónica del SEPE


Baixa de prestación por ERTE. 

Tras a entrada en vigor do Real Decreto-lei 30 / 2020 , o SEPE suprimiu a obrigatoriedade de remisión do modelo Excel de comunicación de baixa. 

A baixa na prestación, a efectos do pago, comunicarase pola empresa exclusivamentea través dos ficheiros XML de períodos de actividade.


Solicitude colectiva de prestación extraordinaria traballadores fixos descontinuos

O prazo de solicitude será de quince días hábiles seguintes á situación legal de desemprego, entendendo por tal a desafectación do ERTE por alcanzar a data de finalización prevista da actividade ou ben sen verse afectadas por un ERTE COVID durante a súa última campaña, visen interrompida a súa actividade.

A seguir, atoparás o modelo de solicitude colectiva para a prestación extraordinaria das persoas traballadoras con contrato fixo descontinuo ou que realizan traballos fixos e xornais que se repiten en datas certas que estiveron afectadas por ERTE unha vez finalizada a campaña, ou ben sen verse afectadas por un ERTE COVID durante a súa última campaña, visen interrompida a súa actividade.

Ligazón ao persoal