PODO COBRAR O PARO SE MANTEÑO UN EMPREGO A TEMPO PARCIAL PERDENDO UN EMPREGO A TEMPO COMPLETO? COMO SE CALCULAN A SÚA DURACIÓN E CONTÍA?

Como a percepción dunha prestación contributiva por desemprego é compatible co traballo por conta allea a tempo parcial, se a perda do emprego a tempo completo foi involuntaria, atoparíase en situación legal de desemprego e podería cobrar a prestación, sempre que reúna o resto de requisitos xerais.

A duración da prestación calcúlase tendo en conta todos os períodos cotizados que non fosen utilizados no seis anos anteriores á situación legal de desemprego, e nestes inclúense as cotizacións do traballo que perde, as do que mantén e as de todas as relacións laborais que tivese nese período.

A contía da prestación calcúlase coas cotizacións dos últimos 180 días traballados anteriores ao cesamento, considerando os que corresponden ao contrato que finaliza e ao que mantén. Da devandita contía dedúcese a parte proporcional correspondente ao traballo realizado a tempo parcial que mantén.

 Máis información sobre a compatibilidade da prestación e o traballo en: “Estou a cobrar o paro e atopei un traballo”.