NON ESTOU DE ACORDO CO COBRO INDEBIDO QUE ME RECLAMAN NIN CO MOTIVO DO MESMO COMO PODO SOLUCIONALO?

Se recibiu comunicación informándolle de que percibiu un cobro indebido de prestacións por desemprego e non está conforme, poderá presentar alegacións ante a Dirección Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) no prazo de días 10 desde que recibiu a comunicación.

Transcorrido devandito prazo, se non se estiman as súas alegacións, a Dirección Provincial  ditará resolución sinalando que percibiu un cobro indebido e a contía do mesmo.

Una vez que reciba esta resolución, podrá presentar una reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante la Dirección Provincial del SEPE, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde que recibió la resolución.

O SEPE deberá contestar expresamente á reclamación previa no prazo de días. 45 En caso de non resolver a reclamación no prazo indicado, esta entenderase denegada por silencio administrativo, o que lle permitirá a presentación de demanda ante a xurisdición social..

As alegacións ou a reclamación previa deberaas presentar por escrito, achegando os documentos justificativos en caso necesario. Deberá indicar os feitos e as razóns nas cales basea a súa desconformidade, xa sexa en relación co período do cobro indebido, coa cantidade reclamada ou ben coa causa mesma da suspensión, extinción ou revisión que orixinou ese cobro indebido.