Sede electrónica

Non estou de acordo con o cobro indebido que me reclaman nin co motivo do mesmo Como podo solucionalo?

Se recibiu comunicación informándolle de que percibiu un cobro indebido de prestacións por desemprego e non está conforme, poderá presentar alegacións ante a Dirección Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) no prazo de días 10 desde que recibiu a comunicación.

Transcorrido este prazo, se non se estiman as súas alegacións, a Dirección Provincial  ditará resolución sinalando que percibiu un cobro indebido e a contía de o mesmo.

Unha vez que reciba esta resolución, poderá presentar unha reclamación previa á vía xurisdicional social ante a Dirección Provincial do SEPE, dentro do prazo de días 30 hábiles contados desde que recibiu a resolución.

O SEPE deberá contestar expresamente á reclamación previa no prazo de días. 45 En caso de non resolver a reclamación no prazo indicado, esta entenderase denegada por silencio administrativo, o que lle permitirá a presentación de demanda ante a xurisdición social..

As alegacións ou a reclamación previa deberaas presentar por escrito, achegando os documentos justificativos en caso necesario. Deberá indicar os feitos e as razóns nas cales basea a súa desconformidade, xa sexa en relación co período do cobro indebido, coa cantidade reclamada ou ben coa causa mesma da suspensión, extinción ou revisión que orixinou ese cobro indebido.