APROBÁRONME O PARO PERO NON COBREI, POIDA QUE DÉBASE A QUE TEÑO UN COBRO INDEBIDO?

Se ten un cobro indebido pendente de devolver, a lexislación permite ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a compensación do seu importe coas prestacións ou subsidios futuros, é dicir, restarllo do devandito importe.

En consecuencia, ata que devolva a totalidade da cantidade que debe como cobro indebido, non poderá empezar a cobrar a nova prestación ou subsidio aprobado.

No entanto, pode solicitar a compensación parcial da súa cobro indebido para percibir parte da prestación ou subsidio, que se resolverá atendendo á súa situación económica familiar.