SON DIFERENTES A BASE REGULADORA DO PARO E A DE COTIZACIÓN POR CONTINXENCIAS COMÚNS? PARA QUE SERVE CADA UNHA DELAS?

A base reguladora da prestación por desemprego serve para calcular o importe da devandita prestación, mentres que a base de cotización por continxencias comúns é a que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ten en conta para ingresar as cotizacións durante o período que perciba a prestación de desemprego.

A base reguladora da prestación por desemprego obtense calculando a media da base de cotización pola continxencia de desemprego correspondente aos últimos 180 días traballados, tendo en conta os días naturais de cada mes (30 días novembro, 31 decembro...).

En el caso de regulación de empleo de extinción de la relación laboral, la base de cotización a la Seguridad Social será la misma que la base reguladora de la prestación.

No suposto de regulación de emprego de suspensión da relación laboral ou redución de xornada, a base de cotización á Seguridade Social durante a percepción da prestación daquelas persoas traballadoras polas que exista obrigación legal de cotizar, será igual á media das bases do últimos seis meses de ocupación cotizada por continxencias comúns e por continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que cesou a obrigación legal de cotizar.

Durante la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada, la empresa continúa obligada a ingresar la aportación empresarial de cotización a la Seguridad Social.