PERDÍN O MEU TRABALLO POR UN ERE E, PREVIAMENTE, SUSPENDEUSE TAMÉN POR UNHA REGULACIÓN DE EMPREGO E COBREI O PARO, CANTO DURARÁ O MEU PARO AGORA?

Se desde o último día que percibiu a prestación por suspenderse a súa relación laboral ata a data na que se produce a súa extinción, traballou menos de días, 360 a duración da prestación será polo tempo que lle reste por percibir da prestación que tiña recoñecida inicialmente pola suspensión da súa relación laboral.

Se entre ambas as datas traballou 360 días ou máis, deberá optar entre reabrir a prestación inicial polo período que quede ou percibir a prestación xerada polas novas cotizacións que efectuase no devandito período. É o que se chama dereito de opción.

Con todo, se a decisión empresarial da suspensión da súa relación laboral estivo comprendida entre o 01/01/2012 e o 31/12/2013, ambos inclusive, e a decisión de extinción está comprendida entre o 12/02/2012 e o 31/12/2014, ambos inclusive, terá dereito á reposición da prestación por desemprego de nivel contributivo, tantos días como percibise o desemprego total ou parcial durante a suspensión, cun límite máximo de días, 180 sempre que renove dita prestación.

Tamén gozará deste dereito, (sempre que as respectivas decisións empresariais que autorizaron a suspensión e a extinción da relación laboral, tivesen lugar nas datas sinaladas no parágrafo anterior), se esgotase a prestación por desemprego durante a suspensión da relación laboral e na data de extinción da mesma non realizase cotizacións suficientes para obter unha nova prestación.

Exemplo: Persoa traballadora afectada por unha suspensión de contrato entre o 01/11/2012 e o 30/04/2013, recoñéceselle unha prestación de días 720 de duración. Posteriormente, extínguese o contrato de traballo por decisión empresarial o 30/6/2013, ten necesariamente que renovar a prestación anterior. Así mesmo, ten dereito á reposición do período consumido durante a suspensión, pero por un máximo de días, 180 aínda que percibise previamente máis de días 180 de prestación.

Máis información en: "Afectoume un ERE ou un ERTE