Sede electrónica

É obrigatorio enviar por Internet o certificado de empresa? Teño que entregar outros documentos?

O envío dos datos do certificado de empresa por medios electrónicos é obrigatorio para todas as empresas, agrupacións de empresas e demais suxeitos responsables da obrigación de cotizar, encadrados en calquera dos réximes do Sistema de Seguridade Social, con independencia do número de persoas traballadoras que manteñan en alta.

Debe realizar el envío a través de la aplicación Certific@2 en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De maneira excepcional, se non fose posible, a empresa está obrigada a entregar á persoa traballadora o certificado de empresa no modelo oficial dispoñible nas oficinas de emprego ou en www.sepe.es .

Só no caso de que a empresa non estea integrada no sistema REDE da Seguridade Social, son necesarios os documentos de cotización TC2 do seis meses precedentes ao cesamento na relación laboral.