PODO COBRAR O PARO SE PERDO UN EMPREGO A TEMPO PARCIAL E MANTEÑO OUTRO A TEMPO COMPLETO?

Non poderá percibir prestación por desemprego xa que mantén un traballo a tempo completo.