Sede electrónica

Como podo renovar o paro ou o subsidio e que prazo teño para facelo?

A solicitude de continuación de prestacións pódese presentar:

  • A través de Internet, na Sede Electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal, sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.
  • Presencialmente na súa oficina de prestacións, previo pedimento de cita na Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal ou por teléfono .

No caso de que a súa prestación ou subsidio suspendeuse por imposición de sanción por cometer unha infracción leve ou grave das establecidas na Lei sobre Infraccións e Sancións da Orde Social, a continuación efectuarase de oficio polo Servizo Público de Emprego Estatal, unha vez transcorrese o período de sanción, sempre que a prestación ou o subsidio non se atope esgotado e vostede estea rexistrado ou rexistrada como demandante de emprego.

Para renovar a prestación ou subsidio nos demais casos, deberá presentar a solicitude no prazo do quince días hábiles seguintes á finalización da causa pola que se suspendeu dita prestación ou subsidio, sempre que se atope en situación legal de desemprego, inscribiuse como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego e reactivase o compromiso de actividade.

A continuación producirase a partir de que finalice a causa de suspensión. Suporá volver percibir a prestación por desemprego polo período que quedase (excepto nos casos de sanción) e coa base reguladora e porcentaxe que lle correspondesen cando se produciu a suspensión.

Se presenta a solicitude fóra de prazo, a continuación producirase a partir de dita solicitude, consumíndose tantos días de prestación como os transcorridos desde a data en que se iniciou a continuación (de solicitarse en prazo) ata o día anterior ao que se presenta a solicitude, no caso de continuación de prestación contributiva, ou ata o mesmo día se é unha continuación de subsidio.